Matthew 12

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 13

1

en de th hmera ekeinh exelqwn o ihsouV apo thV oikiaV ekaqhto para thn qalassan
13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

2

kai sunhcqhsan proV auton ocloi polloi wste auton eiV to ploion embanta kaqhsqai kai paV o ocloV epi ton aigialon eisthkei
13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

3

kai elalhsen autoiV polla en parabolaiV legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein
13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;

4

kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auta
13:4 And when he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:

5

alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV
13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

6

hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh
13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.

7

alla de epesen epi taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai apepnixan auta
13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

8

alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta
13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.

9

o ecwn wta akouein akouetw
13:9 Who hath ears to hear, let him hear.

10

kai proselqonteV oi maqhtai eipon autw diati en parabolaiV laleiV autoiV
13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

11

o de apokriqeiV eipen autoiV oti umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV twn ouranwn ekeinoiV de ou dedotai
13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

12

ostiV gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostiV de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou
13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

13

dia touto en parabolaiV autoiV lalw oti bleponteV ou blepousin kai akouonteV ouk akouousin oude suniousin
13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

14

kai anaplhroutai ep autoiV h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte
13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

15

epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouV
13:15 For this people's heart is waxed gross, and [their] ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with [their] eyes, and hear with [their] ears, and should understand with [their] heart, and should be converted, and I should heal them.

16

umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta umwn oti akouei
13:16 But blessed [are] your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

17

amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan
13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous [men] have desired to see [those things] which ye see, and have not seen [them]; and to hear [those things] which ye hear, and have not heard [them].

18

umeiV oun akousate thn parabolhn tou speirontoV
13:18 Hear ye therefore the parable of the sower.

19

pantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh sunientoV ercetai o ponhroV kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoV estin o para thn odon spareiV
13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth [it] not, then cometh the wicked [one], and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

20

o de epi ta petrwdh spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai euquV meta caraV lambanwn auton
13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

21

ouk ecei de rizan en eautw alla proskairoV estin genomenhV de qliyewV h diwgmou dia ton logon euquV skandalizetai
13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

22

o de eiV taV akanqaV spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpoV ginetai
13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

23

o de epi thn ghn thn kalhn spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai suniwn oV dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta
13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth [it]; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

24

allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speironti kalon sperma en tw agrw autou
13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

25

en de tw kaqeudein touV anqrwpouV hlqen autou o ecqroV kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen
13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

26

ote de eblasthsen o cortoV kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania
13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

27

proselqonteV de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeiraV en tw sw agrw poqen oun ecei ta zizania
13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

28

o de efh autoiV ecqroV anqrwpoV touto epoihsen oi de douloi eipon autw qeleiV oun apelqonteV sullexwmen auta
13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

29

o de efh ou mhpote sullegonteV ta zizania ekrizwshte ama autoiV ton siton
13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

30

afete sunauxanesqai amfotera mecri tou qerismou kai en tw kairw tou qerismou erw toiV qeristaiV sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta eiV desmaV proV to katakausai auta ton de siton sunagagete eiV thn apoqhkhn mou
13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

31

allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV espeiren en tw agrw autou
13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

32

o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toiV kladoiV autou
13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

33

allhn parabolhn elalhsen autoiV omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon
13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

34

tauta panta elalhsen o ihsouV en parabolaiV toiV ocloiV kai cwriV parabolhV ouk elalei autoiV
13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

35

opwV plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoV anoixw en parabolaiV to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolhV kosmou
13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

36

tote afeiV touV oclouV hlqen eiV thn oikian o ihsouV kai proshlqon autw oi maqhtai autou legonteV frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou
13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.

37

o de apokriqeiV eipen autoiV o speirwn to kalon sperma estin o uioV tou anqrwpou
13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;

38

o de agroV estin o kosmoV to de kalon sperma outoi eisin oi uioi thV basileiaV ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou
13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked [one];

39

o de ecqroV o speiraV auta estin o diaboloV o de qerismoV sunteleia tou aiwnoV estin oi de qeristai aggeloi eisin
13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.

40

wsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV toutou
13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.

41

apostelei o uioV tou anqrwpou touV aggelouV autou kai sullexousin ek thV basileiaV autou panta ta skandala kai touV poiountaV thn anomian
13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;

42

kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn
13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

43

tote oi dikaioi eklamyousin wV o hlioV en th basileia tou patroV autwn o ecwn wta akouein akouetw
13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.

44

palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpoV ekruyen kai apo thV caraV autou upagei kai panta osa ecei pwlei kai agorazei ton agron ekeinon
13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

45

palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalouV margaritaV
13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:

46

oV eurwn ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton
13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.

47

palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eiV thn qalassan kai ek pantoV genouV sunagagoush
13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:

48

hn ote eplhrwqh anabibasanteV epi ton aigialon kai kaqisanteV sunelexan ta kala eiV aggeia ta de sapra exw ebalon
13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

49

outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin touV ponhrouV ek mesou twn dikaiwn
13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,

50

kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn
13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

51

legei autoiV o ihsouV sunhkate tauta panta legousin autw nai kurie
13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.

52

o de eipen autoiV dia touto paV grammateuV maqhteuqeiV eiV thn basileian twn ouranwn omoioV estin anqrwpw oikodespoth ostiV ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia
13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe [which is] instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man [that is] an householder, which bringeth forth out of his treasure [things] new and old.

53

kai egeneto ote etelesen o ihsouV taV parabolaV tautaV methren ekeiqen
13:53 And it came to pass, [that] when Jesus had finished these parables, he departed thence.

54

kai elqwn eiV thn patrida autou edidasken autouV en th sunagwgh autwn wste ekplhttesqai autouV kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameiV
13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this [man] this wisdom, and [these] mighty works?

55

ouc outoV estin o tou tektonoV uioV ouci h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwboV kai iwshV kai simwn kai ioudaV
13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?

56

kai ai adelfai autou ouci pasai proV hmaV eisin poqen oun toutw tauta panta
13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this [man] all these things?

57

kai eskandalizonto en autw o de ihsouV eipen autoiV ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou
13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

58

kai ouk epoihsen ekei dunameiV pollaV dia thn apistian autwn
13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.

Matthew 14

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com