Revelation 21

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 22

kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:

kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

And there shall be no night there; and they need no candle neither light of the sun; for the Lord God giveth them light and they shall reign for ever and ever.

kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done

idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

Behold I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.

kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin

And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.

o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti

He that is unjust let him be unjust still: and he which is filthy let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai

And, behold I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be

egw eimi to a kai to w arch kai teloV o prwtoV kai o escatoV

I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV

For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinoV

I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean

And the Spirit and the bride say Come And let him that heareth say Come And let him that is athirst come And whosoever will let him take the water of life freely.

summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh proV tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw

For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw

And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.

legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

He which testifieth these things saith Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus.

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com