Revelation 14

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 15

kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatoV autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

kai adousin thn wdhn mwsewV doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn

And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.

tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osioV oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name ? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest

kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

And after that I looked and, behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened

kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV hdunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled

Revelation 16

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com