Revelation 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 11

kai edoqh moi kalamoV omoioV rabdw legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touV proskunountaV en autw

And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood saying Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein .

kai thn aulhn thn eswqen tou naou ekbale exw kai mh authn metrhshV oti edoqh toiV eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnaV tessarakonta duo

But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.

kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV

And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.

outoi eisin ai duo elaiai kai duo lucniai ai enwpion tou qeou thV ghV estwsai

These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.

kai ei tiV autouV qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatoV autwn kai katesqiei touV ecqrouV autwn kai ei tiV autouV qelh adikhsai outwV dei auton apoktanqhnai

And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed

outoi ecousin exousian kleisai ton ouranon ina mh brech uetoV en hmeraiV autwn thV profhteiaV kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eiV aima kai pataxai thn ghn pash plhgh osakiV ean qelhswsin

These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will

kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek thV abussou poihsei polemon met autwn kai nikhsei autouV kai apoktenei autouV

And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.

kai ta ptwmata autwn epi thV plateiaV polewV thV megalhV htiV kaleitai pneumatikwV sodoma kai aiguptoV opou kai o kurioV hmwn estaurwqh

And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified

kai bleyousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata autwn hmeraV treiV kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin teqhnai eiV mnhmata

And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

kai oi katoikounteV epi thV ghV carousin ep autoiV kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloiV oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touV katoikountaV epi thV ghV

And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.

kai meta taV treiV hmeraV kai hmisu pneuma zwhV ek tou qeou eishlqen ep autouV kai esthsan epi touV podaV autwn kai foboV megaV epesen epi touV qewrountaV autouV

And after three days and an half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.

kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou legousan autoiV anabhte wde kai anebhsan eiV ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autouV oi ecqroi autwn

And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.

kai en ekeinh th wra egeneto seismoV megaV kai to dekaton thV polewV epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn ciliadeV epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan doxan tw qew tou ouranou

And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.

h ouai h deutera aphlqen idou h ouai h trith ercetai tacu

The second woe is past and, behold the third woe cometh quickly.

kai o ebdomoV aggeloV esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

And the seventh angel sounded and there were great voices in heaven, saying The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.

kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew

And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,

legonteV eucaristoumen soi kurie o qeoV o pantokratwr o wn kai o hn kai o ercomenoV oti eilhfaV thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaV

Saying We give thee thanks O Lord God Almighty, which art , and wast , and art to come ; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned

kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairoV twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toiV douloiV sou toiV profhtaiV kai toiV agioiV kai toiV foboumenoiV to onoma sou toiV mikroiV kai toiV megaloiV kai diafqeirai touV diafqeirontaV thn ghn

And the nations were angry and thy wrath is come and the time of the dead, that they should be judged and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.

kai hnoigh o naoV tou qeou en tw ouranw kai wfqh h kibwtoV thV diaqhkhV autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoV kai calaza megalh

And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

Revelation 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com