Revelation 9

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 10

kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn

And he had in his hand a little book open and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

And cried with a loud voice, as when a lion roareth and when he had cried seven thunders uttered their voices.

kai ote elalhsan ai epta brontai taV fwnaV eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV

And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered and write them not.

kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon

And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,

kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti

And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are , and the earth, and the things that therein are , and the sea, and the things which are therein , that there should be time no longer:

alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen toiV eautou douloiV toiV profhtaiV

But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery of God should be finished as he hath declared to his servants the prophets.

kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up and it shall make thy belly bitter but it shall be in thy mouth sweet as honey.

kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter

kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.

Revelation 11

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com