Revelation 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 9

kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou

9:1 And the fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.

kai hnoixen to frear thV abussou kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV

9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.

kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn kai edoqh autaiV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV

9:3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.

kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn

9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.

kai edoqh autaiV ina mh apokteinwsin autouV all ina basanisqwsin mhnaV pente kai o basanismoV autwn wV basanismoV skorpiou otan paish anqrwpon

9:5 And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.

kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn

9:6 And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die and death shall flee from them.

kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoiV htoimasmenoiV eiV polemon kai epi taV kefalaV autwn wV stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn

9:7 And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.

kai eicon tricaV wV tricaV gunaikwn kai oi odonteV autwn wV leontwn hsan

9:8 And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.

kai eicon qwrakaV wV qwrakaV sidhrouV kai h fwnh twn pterugwn autwn wV fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn eiV polemon

9:9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.

kai ecousin ouraV omoiaV skorpioiV kai kentra hn en taiV ouraiV autwn kai h exousia autwn adikhsai touV anqrwpouV mhnaV pente

9:10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.

kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon thV abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn

9:11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta

9:12 One woe is past and, behold there come two woes more hereafter .

kai o ektoV aggeloV esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou

9:13 And the sixth angel sounded and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,

legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath

9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.

kai eluqhsan oi tessareV aggeloi oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn

9:15 And the four angels were loosed which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.

kai o ariqmoV strateumatwn tou ippikou duo muriadeV muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn

9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.

kai outwV eidon touV ippouV en th orasei kai touV kaqhmenouV ep autwn econtaV qwrakaV purinouV kai uakinqinouV kai qeiwdeiV kai ai kefalai twn ippwn wV kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoV kai qeion

9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn

9:18 By these three was the third part of men killed by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.

ai gar exousiai autwn en tw stomati autwn eisin ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalaV kai en autaiV adikousin

9:19 For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt

kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en taiV plhgaiV tautaiV oute metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein

9:20 And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see nor hear nor walk

kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thV porneiaV autwn oute ek twn klemmatwn autwn

9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.

Revelation 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com