Revelation 7

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 8

kai ote hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wV hmiwrion

And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.

kai eidon touV epta aggelouV oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoiV epta salpiggeV

And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets.

kai alloV aggeloV hlqen kai estaqh epi to qusiasthrion ecwn libanwton crusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh taiV proseucaiV twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou

And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne.

kai anebh o kapnoV twn qumiamatwn taiV proseucaiV twn agiwn ek ceiroV tou aggelou enwpion tou qeou

And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand.

kai eilhfen o aggeloV to libanwton kai egemisen auto ek tou puroV tou qusiasthriou kai ebalen eiV thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV

And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.

kai oi epta aggeloi econteV taV epta salpiggaV htoimasan eautouV ina salpiswsin

And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound

kai o prwtoV aggeloV esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eiV thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paV cortoV clwroV katekah

The first angel sounded and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt up and all green grass was burnt up

kai o deuteroV aggeloV esalpisen kai wV oroV mega puri kaiomenon eblhqh eiV thn qalassan kai egeneto to triton thV qalasshV aima

And the second angel sounded and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: and the third part of the sea became blood;

kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta econta yucaV kai to triton twn ploiwn diefqarh

And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died and the third part of the ships were destroyed

kai o tritoV aggeloV esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaV kaiomenoV wV lampaV kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taV phgaV udatwn

And the third angel sounded and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;

kai to onoma tou asteroV legetai ayinqoV kai ginetai to triton eiV ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan

And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter

kai o tetartoV aggeloV esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authV kai h nux omoiwV

And the fourth angel sounded and the third part of the sun was smitten and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

kai eidon kai hkousa enoV aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoV fwnh megalh ouai ouai ouai toiV katoikousin epi thV ghV ek twn loipwn fwnwn thV salpiggoV twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein

And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound

Revelation 9

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com