Revelation 1

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 2

tw aggelw thV efesinhV ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

Unto the angel of the church of Ephesus write These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV

And hast borne and hast patience, and for my name's sake hast laboured and hast not fainted

all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV

Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.

mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent

alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

But this thou hast that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

And unto the angel of the church in Smyrna write These things saith the first and the last, which was dead, and is alive

oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

I know thy works, and tribulation, and poverty , thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

Fear none of those things which thou shalt suffer behold the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

And to the angel of the church in Pergamos write These things saith he which hath the sharp sword with two edges;

oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV

I know thy works, and where thou dwellest even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth

all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication

outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw

So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate

metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

Repent or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written which no man knoweth saving he that receiveth it.

kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

And unto the angel of the church in Thyatira write These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;

oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn

I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.

all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein

Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols.

kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen

And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.

idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn

Behold I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.

kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.

umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV

But unto you I say and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak I will put upon you none other burden.

plhn o ecete krathsate acriV ou an hxw

But that which ye have already hold fast till I come

kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers even as I received of my Father.

kai dwsw autw ton astera ton prwinon

And I will give him the morning star.

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Revelation 3

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com