2nd Peter 2

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PETROU B

The Second Epistle General of Peter

Chapter 3

tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of remembrance:

mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV

That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour:

touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata taV idiaV autwn epiqumiaV poreuomenoi

Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,

kai legonteV pou estin h epaggelia thV parousiaV autou af hV gar oi patereV ekoimhqhsan panta outwV diamenei ap archV ktisewV

And saying Where is the promise of his coming ? for since the fathers fell asleep all things continue as they were from the beginning of the creation.

lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw

For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:

di wn o tote kosmoV udati kataklusqeiV apwleto

Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished

oi de nun ouranoi kai h gh autou logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eiV hmeran krisewV kai apwleiaV twn asebwn anqrwpwn

But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.

en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia

But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

ou bradunei o kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV hmaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai

The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish but that all should come to repentance.

hxei de h hmera kuriou wV klepthV en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai

But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat the earth also and the works that are therein shall be burned up

toutwn oun pantwn luomenwn potapouV dei uparcein umaV en agiaiV anastrofaiV kai eusebeiaiV

Seeing then that all these things shall be dissolved what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,

prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat

kainouV de ouranouV kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oiV dikaiosunh katoikei

Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.

dio agaphtoi tauta prosdokwnteV spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.

kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin

And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;

wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

umeiV oun agaphtoi proginwskonteV fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqenteV ekpeshte tou idiou sthrigmou

Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV amhn

But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever . Amen.

1st John 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com