1st Peter 2

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PETROU A

The First Epistle General of Peter

Chapter 3

omoiwV ai gunaikeV upotassomenai toiV idioiV andrasin ina kai ei tineV apeiqousin tw logw dia thV twn gunaikwn anastrofhV aneu logou kerdhqhswntai

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;

epopteusanteV thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

While they behold your chaste conversation coupled with fear.

wn estw ouc o exwqen emplokhV tricwn kai periqesewV crusiwn h endusewV imatiwn kosmoV

Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;

all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou praeoV kai hsuciou pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV

But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.

outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin

For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:

wV sarra uphkousen tw abraam kurion auton kalousa hV egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are as long as ye do well and are not afraid with any amazement.

oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn

Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered

to de teloV panteV omofroneV sumpaqeiV filadelfoi eusplagcnoi filofroneV

Finally , be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

mh apodidonteV kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaV tounantion de eulogounteV eidoteV oti eiV touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called that ye should inherit a blessing

o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeraV agaqaV pausatw thn glwssan autou apo kakou kai ceilh autou tou mh lalhsai dolon

For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

ekklinatw apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka

For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.

kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou mimhtai genhsqe

And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good ?

all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled

kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou

But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

suneidhsin econteV agaqhn ina en w katalalwsin umwn wV kakopoiwn kataiscunqwsin oi ephreazonteV umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.

kreitton gar agaqopoiountaV ei qelei to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV

For it is better, if the will of God be so that ye suffer for well doing than for evil doing

oti kai cristoV apax peri amartiwn epaqen dikaioV uper adikwn ina hmaV prosagagh tw qew qanatwqeiV men sarki zwopoihqeiV de tw pneumati

For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:

en w kai toiV en fulakh pneumasin poreuqeiV ekhruxen

By which also he went and preached unto the spirits in prison;

apeiqhsasin pote ote apax exedeceto h tou qeou makroqumia en hmeraiV nwe kataskeuazomenhV kibwtou eiV hn oligai toutestin oktw yucai dieswqhsan di udatoV

Which sometime were disobedient when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing wherein few, that is eight souls were saved by water.

o kai hmaV antitupon nun swzei baptisma ou sarkoV apoqesiV rupou alla suneidhsewV agaqhV eperwthma eiV qeon di anastasewV ihsou cristou

The like figure whereunto even baptism doth also now save us the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.

1st Peter 4

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com