James 3

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

IAKWBOU EPISTOLH

The General Epistle of James

Chapter 4

poqen polemoi kai macai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toiV melesin umwn

From whence come wars and fightings among you ? come they not hence, even of your lusts that war in your members ?

epiqumeite kai ouk ecete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epitucein macesqe kai polemeite ouk ecete de dia to mh aiteisqai umaV

Ye lust and have not: ye kill and desire to have and cannot obtain ye fight and war yet ye have not, because ye ask not.

aiteite kai ou lambanete dioti kakwV aiteisqe ina en taiV hdonaiV umwn dapanhshte

Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.

moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai

Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God ? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.

h dokeite oti kenwV h grafh legei proV fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin

Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy ?

meizona de didwsin carin dio legei o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

But he giveth more grace. Wherefore he saith God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.

upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feuxetai af umwn

Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

eggisate tw qew kai eggiei umin kaqarisate ceiraV amartwloi kai agnisate kardiaV diyucoi

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelwV umwn eiV penqoV metastrafhtw kai h cara eiV kathfeian

Be afflicted and mourn and weep let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.

tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaV

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up

mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineiV ouk ei poihthV nomou alla krithV

Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.

eiV estin o nomoqethV o dunamenoV swsai kai apolesai su tiV ei oV krineiV ton eteron

There is one lawgiver, who is able to save and to destroy who art thou that judgest another ?

age nun oi legonteV shmeron kai aurion poreuswmeqa eiV thnde thn polin kai poihswmen ekei eniauton ena kai emporeuswmeqa kai kerdhswmen

Go to now, ye that say To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell and get gain

oitineV ouk epistasqe to thV aurion poia gar h zwh umwn atmiV gar estin h proV oligon fainomenh epeita de afanizomenh

Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life ? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away

anti tou legein umaV ean o kurioV qelhsh kai zhswmen kai poihswmen touto h ekeino

For that ye ought to say If the Lord will we shall live and do this, or that.

nun de kaucasqe en taiV alazoneiaiV umwn pasa kauchsiV toiauth ponhra estin

But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.

eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.

James 5

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com