Hebrews 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS EBRAIOUS

The Epistle to the Hebrews

Chapter 9

eicen men oun kai h prwth skhnh dikaiwmata latreiaV to te agion kosmikon

9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary.

skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesiV twn artwn htiV legetai agia

9:2 For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread ; which is called the sanctuary.

meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn

9:3 And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all ;

crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton thV diaqhkhV perikekalummenhn pantoqen crusiw en h stamnoV crush ecousa to manna kai h rabdoV aarwn h blasthsasa kai ai plakeV thV diaqhkhV

9:4 Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded and the tables of the covenant;

uperanw de authV ceroubim doxhV kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata meroV

9:5 And over it the cherubims of glory shadowing the mercyseat; of which we cannot now speak particularly .

toutwn de outwV kateskeuasmenwn eiV men thn prwthn skhnhn diapantoV eisiasin oi iereiV taV latreiaV epitelounteV

9:6 Now when these things were thus ordained the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God.

eiV de thn deuteran apax tou eniautou monoV o arciereuV ou cwriV aimatoV o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn

9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people:

touto dhlountoV tou pneumatoV tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti thV prwthV skhnhV ecoushV stasin

9:8 The Holy Ghost this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest while as the first tabernacle was yet standing:

htiV parabolh eiV ton kairon ton enesthkota kaq on dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta

9:9 Which was a figure for the time then present in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience;

monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoiV baptismoiV kai dikaiwmasin sarkoV mecri kairou diorqwsewV epikeimena

9:10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation.

cristoV de paragenomenoV arciereuV twn mellontwn agaqwn dia thV meizonoV kai teleioteraV skhnhV ou ceiropoihtou toutestin ou tauthV thV ktisewV

9:11 But Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say not of this building;

oude di aimatoV tragwn kai moscwn dia de tou idiou aimatoV eishlqen efapax eiV ta agia aiwnian lutrwsin euramenoV

9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.

ei gar to aima taurwn kai tragwn kai spodoV damalewV rantizousa touV kekoinwmenouV agiazei proV thn thV sarkoV kaqarothta

9:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh:

posw mallon to aima tou cristou oV dia pneumatoV aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn eiV to latreuein qew zwnti

9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God ?

kai dia touto diaqhkhV kainhV mesithV estin opwV qanatou genomenou eiV apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi thV aiwniou klhronomiaV

9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.

opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou

9:16 For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator

diaqhkh gar epi nekroiV bebaia epei mhpote iscuei ote zh o diaqemenoV

9:17 For a testament is of force after men are dead: otherwise it is of no strength at all while the testator liveth

oqen oud h prwth cwriV aimatoV egkekainistai

9:18 Whereupon neither the first testament was dedicated without blood.

lalhqeishV gar pashV entolhV kata nomon upo mwusewV panti tw law labwn to aima twn moscwn kai tragwn meta udatoV kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen

9:19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book , and all the people,

legwn touto to aima thV diaqhkhV hV eneteilato proV umaV o qeoV

9:20 Saying This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you.

kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thV leitourgiaV tw aimati omoiwV errantisen

9:21 Moreover he sprinkled with blood both the tabernacle, and all the vessels of the ministry.

kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai cwriV aimatekcusiaV ou ginetai afesiV

9:22 And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no remission.

anagkh oun ta men upodeigmata twn en toiV ouranoiV toutoiV kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiaiV para tautaV

9:23 It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

ou gar eiV ceiropoihta agia eishlqen o cristoV antitupa twn alhqinwn all eiV auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn

9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us:

oud ina pollakiV prosferh eauton wsper o arciereuV eisercetai eiV ta agia kat eniauton en aimati allotriw

9:25 Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others;

epei edei auton pollakiV paqein apo katabolhV kosmou nun de apax epi sunteleia twn aiwnwn eiV aqethsin amartiaV dia thV qusiaV autou pefanerwtai

9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.

kai kaq oson apokeitai toiV anqrwpoiV apax apoqanein meta de touto krisiV

9:27 And as it is appointed unto men once to die but after this the judgment:

outwV o cristoV apax prosenecqeiV eiV to pollwn anenegkein amartiaV ek deuterou cwriV amartiaV ofqhsetai toiV auton apekdecomenoiV eiV swthrian

9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.

Hebrews 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com