Hebrews 2

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS EBRAIOUS

The Epistle to the Hebrews

Chapter 3

oqen adelfoi agioi klhsewV epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn criston ihsoun

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;

piston onta tw poihsanti auton wV kai mwshV en olw tw oikw autou

Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.

pleionoV gar doxhV outoV para mwshn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton

For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.

paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV

For every house is builded by some man; but he that built all things is God.

kai mwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn eiV marturion twn lalhqhsomenwn

And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after

cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen

But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.

dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

Wherefore the Holy Ghost saith To day if ye will hear his voice,

mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:

ou epeirasan me oi patereV umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth

When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.

dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou

Wherefore I was grieved with that generation, and said They do alway err in their heart; and they have not known my ways.

wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)

blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV

Take heed brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.

alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV

But exhort one another daily , while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.

metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen

For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;

en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw

While it is said To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.

tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV

For some, when they had heard did provoke howbeit not all that came out of Egypt by Moses.

tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toiV amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw

But with whom was he grieved forty years ? was it not with them that had sinned whose carcases fell in the wilderness ?

tisin de wmosen mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou ei mh toiV apeiqhsasin

And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not

kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

So we see that they could not enter in because of unbelief.

Hebrews 4

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com