Titus 2

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS TITON

The Epistle of Paul to Titus

Chapter 3

upomimnhske autouV arcaiV kai exousiaiV upotassesqai peiqarcein proV pan ergon agaqon etoimouV einai

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates to be ready to every good work,

mhdena blasfhmein amacouV einai epieikeiV pasan endeiknumenouV praothta proV pantaV anqrwpouV

To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.

hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV

For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou

But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared

ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeiV alla kata ton autou eleon eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou

Not by works of righteousness which we have done but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

ou execeen ef hmaV plousiwV dia ihsou cristou tou swthroV hmwn

Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;

ina dikaiwqenteV th ekeinou cariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhV aiwniou

That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.

pistoV o logoV kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukoteV tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toiV anqrwpoiV

This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

mwraV de zhthseiV kai genealogiaV kai ereiV kai macaV nomikaV periistaso eisin gar anwfeleiV kai mataioi

But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.

airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

A man that is an heretick after the first and second admonition reject

eidwV oti exestraptai o toioutoV kai amartanei wn autokatakritoV

Knowing that he that is such is subverted and sinneth being condemned of himself.

otan pemyw arteman proV se h tucikon spoudason elqein proV me eiV nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter

zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwV propemyon ina mhden autoiV leiph

Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.

manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eiV taV anagkaiaV creiaV ina mh wsin akarpoi

And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

aspazontai se oi met emou panteV aspasai touV filountaV hmaV en pistei h cariV meta pantwn umwn amhn proV titon thV krhtwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo nikopolewV thV makedoniaV

All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.

Philemon 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com