2nd Timothy 3

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS TIMOQEON B

The Second Epistle of Paul the Apostle to Timothy

Chapter 4

diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;

khruxon ton logon episthqi eukairwV akairwV elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

Preach the word; be instant in season, out of season; reprove rebuke exhort with all longsuffering and doctrine.

estai gar kairoV ote thV ugiainoushV didaskaliaV ouk anexontai alla kata taV epiqumiaV taV idiaV eautoiV episwreusousin didaskalouV knhqomenoi thn akohn

For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;

kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai

And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.

su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

But watch thou in all things, endure afflictions do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.

egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV emhV analusewV efesthken

For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand

ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

loipon apokeitai moi o thV dikaiosunhV stefanoV on apodwsei moi o kurioV en ekeinh th hmera o dikaioV krithV ou monon de emoi alla kai pasin toiV hgaphkosin thn epifaneian autou

Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

spoudason elqein proV me tacewV

Do thy diligence to come shortly unto me:

dhmaV gar me egkatelipen agaphsaV ton nun aiwna kai eporeuqh eiV qessalonikhn krhskhV eiV galatian titoV eiV dalmatian

For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.

loukaV estin monoV met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstoV eiV diakonian

Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

tucikon de apesteila eiV efeson

And Tychicus have I sent to Ephesus.

ton failonhn on apelipon en trwadi para karpw ercomenoV fere kai ta biblia malista taV membranaV

The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest bring with thee, and the books, but especially the parchments.

alexandroV o calkeuV polla moi kaka enedeixato apodwh autw o kurioV kata ta erga autou

Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:

on kai su fulassou lian gar anqesthken toiV hmeteroiV logoiV

Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.

en th prwth mou apologia oudeiV moi sumparegeneto alla panteV me egkatelipon mh autoiV logisqeih

At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.

o de kurioV moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoV leontoV

Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear and I was delivered out of the mouth of the lion.

kai rusetai me o kurioV apo pantoV ergou ponhrou kai swsei eiV thn basileian autou thn epouranion w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.

erastoV emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta

Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick

spoudason pro ceimwnoV elqein aspazetai se eubouloV kai poudhV kai linoV kai klaudia kai oi adelfoi panteV

Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.

o kurioV ihsouV cristoV meta tou pneumatoV sou h cariV meq umwn amhn proV timoqeon deutera thV efesiwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo rwmhV ote ek deuterou paresth pauloV tw kaisari nerwni

The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of the Ephesians, was written from Rome, when Paul was brought before Nero the second time.

Titus 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com