1st Timothy 4

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS TIMOQEON A

The First Epistle of Paul the Apostle to Timothy

Chapter 5

presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV

Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;

presbuteraV wV mhteraV newteraV wV adelfaV en pash agneia

The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

chraV tima taV ontwV chraV

Honour widows that are widows indeed.

ei de tiV chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaV apodidonai toiV progonoiV touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou

But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home , and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.

h de ontwV chra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taiV dehsesin kai taiV proseucaiV nuktoV kai hmeraV

Now she that is a widow indeed, and desolate trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.

h de spatalwsa zwsa teqnhken

But she that liveth in pleasure is dead while she liveth

kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin

And these things give in charge that they may be blameless.

ei de tiV twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.

chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enoV androV gunh

Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,

en ergoiV kaloiV marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podaV eniyen ei qlibomenoiV ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted if she have diligently followed every good work.

newteraV de chraV paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

But the younger widows refuse for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry

ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

Having damnation, because they have cast off their first faith.

ama de kai argai manqanousin periercomenai taV oikiaV ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

boulomai oun newteraV gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaV carin

I will therefore that the younger women marry bear children guide the house give none occasion to the adversary to speak reproachfully.

hdh gar tineV exetraphsan opisw tou satana

For some are already turned aside after Satan.

ei tiV pistoV h pisth ecei chraV eparkeitw autaiV kai mh bareisqw h ekklhsia ina taiV ontwV chraiV eparkesh

If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged that it may relieve them that are widows indeed.

oi kalwV proestwteV presbuteroi diplhV timhV axiousqwsan malista oi kopiwnteV en logw kai didaskalia

Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.

legei gar h grafh boun alownta ou fimwseiV kai axioV o ergathV tou misqou autou

For the scripture saith Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn And, The labourer is worthy of his reward.

kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn

Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

touV amartanontaV enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin

I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.

ceiraV tacewV mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaiV allotriaiV seauton agnon threi

Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.

mhketi udropotei all oinw oligw crw dia ton stomacon sou kai taV puknaV sou asqeneiaV

Drink no longer water but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.

tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eiV krisin tisin de kai epakolouqousin

Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after

wsautwV kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwV econta krubhnai ou dunatai

Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid

1st Timothy 6

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com