1st Thessalonians 1

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS QESSALONIKEIS A

The First Epistle of Paul to the Thessalonians

Chapter 2

autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn proV umaV oti ou kenh gegonen

For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:

alla kai propaqonteV kai ubrisqenteV kaqwV oidate en filippoiV eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai proV umaV to euaggelion tou qeou en pollw agwni

But even after that we had suffered before and were shamefully entreated as ye know at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention.

h gar paraklhsiV hmwn ouk ek planhV oude ex akaqarsiaV oute en dolw

For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:

alla kaqwV dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outwV laloumen ouc wV anqrwpoiV areskonteV alla tw qew tw dokimazonti taV kardiaV hmwn

But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God, which trieth our hearts.

oute gar pote en logw kolakeiaV egenhqhmen kaqwV oidate oute en profasei pleonexiaV qeoV martuV

For neither at any time used we flattering words , as ye know nor a cloke of covetousness; God is witness:

oute zhtounteV ex anqrwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn

Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome , as the apostles of Christ.

dunamenoi en barei einai wV cristou apostoloi all egenhqhmen hpioi en mesw umwn wV an trofoV qalph ta eauthV tekna

But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:

outwV imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai taV eautwn yucaV dioti agaphtoi hmin gegenhsqe

So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.

mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton mocqon nuktoV gar kai hmeraV ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn ekhruxamen eiV umaV to euaggelion tou qeou

For ye remember brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.

umeiV martureV kai o qeoV wV osiwV kai dikaiwV kai amemptwV umin toiV pisteuousin egenhqhmen

Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe

kaqaper oidate wV ena ekaston umwn wV pathr tekna eautou parakalounteV umaV kai paramuqoumenoi

As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you , as a father doth his children,

kai marturoumenoi eiV to peripathsai umaV axiwV tou qeou tou kalountoV umaV eiV thn eautou basileian kai doxan

That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.

dia touto kai hmeiV eucaristoumen tw qew adialeiptwV oti paralabonteV logon akohV par hmwn tou qeou edexasqe ou logon anqrwpwn alla kaqwV estin alhqwV logon qeou oV kai energeitai en umin toiV pisteuousin

For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe

umeiV gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en cristw ihsou oti tauta epaqete kai umeiV upo twn idiwn sumfuletwn kaqwV kai autoi upo twn ioudaiwn

For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:

twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai touV idiouV profhtaV kai umaV ekdiwxantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpoiV enantiwn

Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men:

kwluontwn hmaV toiV eqnesin lalhsai ina swqwsin eiV to anaplhrwsai autwn taV amartiaV pantote efqasen de ep autouV h orgh eiV teloV

Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

hmeiV de adelfoi aporfanisqenteV af umwn proV kairon wraV proswpw ou kardia perissoterwV espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia

But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.

dio hqelhsamen elqein proV umaV egw men pauloV kai apax kai diV kai enekoyen hmaV o satanaV

Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.

tiV gar hmwn elpiV h cara h stefanoV kauchsewV h ouci kai umeiV emprosqen tou kuriou hmwn ihsou cristou en th autou parousia

For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing ? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming ?

umeiV gar este h doxa hmwn kai h cara

For ye are our glory and joy.

1st Thessalonians 3

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com