Philippians 4

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS KOLOSSAEIS

The Epistle of Paul the Apostle to the Colossians

Chapter 1

pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,

toiV en kolassaiV agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,

dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;

tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:

kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;

o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

Who also declared unto us your love in the Spirit.

dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

peripathsai umaV axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eiV thn epignwsin tou qeou

That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmaV eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:

en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn amartiwn

In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:

oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:

oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

For by him were all things created that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

And he is before all things, and by him all things consist

kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence

oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

For it pleased the Father that in him should all fulness dwell

kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.

kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled

en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:

eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

nun cairw en toiV paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:

hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;

to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tiV o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin oV estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:

on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

Whom we preach warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

Whereunto I also labour striving according to his working, which worketh in me mightily .

Colossians 2

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com