Ephesians 3

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS EFESIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians

Chapter 4

parakalw oun umaV egw o desmioV en kuriw axiwV peripathsai thV klhsewV hV eklhqhte

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called

meta pashV tapeinofrosunhV kai praothtoV meta makroqumiaV anecomenoi allhlwn en agaph

With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

spoudazonteV threin thn enothta tou pneumatoV en tw sundesmw thV eirhnhV

Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

en swma kai en pneuma kaqwV kai eklhqhte en mia elpidi thV klhsewV umwn

There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

eiV kurioV mia pistiV en baptisma

One Lord, one faith, one baptism,

eiV qeoV kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin umin

One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

eni de ekastw hmwn edoqh h cariV kata to metron thV dwreaV tou cristou

But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

dio legei anabaV eiV uyoV hcmalwteusen aicmalwsian kai edwken domata toiV anqrwpoiV

Wherefore he saith When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.

to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh prwton eiV ta katwtera merh thV ghV

that he ascended what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth ?

o katabaV autoV estin kai o anabaV uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)

kai autoV edwken touV men apostolouV touV de profhtaV touV de euaggelistaV touV de poimenaV kai didaskalouV

And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;

proV ton katartismon twn agiwn eiV ergon diakoniaV eiV oikodomhn tou swmatoV tou cristou

For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

mecri katanthswmen oi panteV eiV thn enothta thV pistewV kai thV epignwsewV tou uiou tou qeou eiV andra teleion eiV metron hlikiaV tou plhrwmatoV tou cristou

Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw thV didaskaliaV en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proV thn meqodeian thV planhV

That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness , whereby they lie in wait to deceive;

alhqeuonteV de en agaph auxhswmen eiV auton ta panta oV estin h kefalh o cristoV

But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashV afhV thV epicorhgiaV kat energeian en metrw enoV ekastou merouV thn auxhsin tou swmatoV poieitai eiV oikodomhn eautou en agaph

From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part , maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaV peripatein kaqwV kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou nooV autwn

This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind,

eskotismenoi th dianoia onteV aphllotriwmenoi thV zwhV tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoiV dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn

Having the understanding darkened being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

oitineV aphlghkoteV eautouV paredwkan th aselgeia eiV ergasian akaqarsiaV pashV en pleonexia

Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

umeiV de ouc outwV emaqete ton criston

But ye have not so learned Christ;

eige auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqwV estin alhqeia en tw ihsou

If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

apoqesqai umaV kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata taV epiqumiaV thV apathV

That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

ananeousqai de tw pneumati tou nooV umwn

And be renewed in the spirit of your mind;

kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV

And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

dio apoqemenoi to yeudoV laleite alhqeian ekastoV meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

orgizesqe kai mh amartanete o hlioV mh epiduetw epi tw parorgismw umwn

Be ye angry and sin not: let not the sun go down upon your wrath:

mhte didote topon tw diabolw

Neither give place to the devil.

o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenoV to agaqon taiV cersin ina ech metadidonai tw creian econti

Let him that stole steal no more: but rather let him labour working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth

paV logoV saproV ek tou stomatoV umwn mh ekporeuesqw all ei tiV agaqoV proV oikodomhn thV creiaV ina dw carin toiV akouousin

Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers

kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eiV hmeran apolutrwsewV

And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

pasa pikria kai qumoV kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

ginesqe de eiV allhlouV crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautoiV kaqwV kai o qeoV en cristw ecarisato umin

And be ye kind one to another , tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

Ephesians 5

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com