Galatians 5

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS GALATAS

The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians

Chapter 6

adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoV en tini paraptwmati umeiV oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoV skopwn seauton mh kai su peirasqhV

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted

allhlwn ta barh bastazete kai outwV anaplhrwsate ton nomon tou cristou

Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.

ei gar dokei tiV einai ti mhden wn eauton frenapata

For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.

to de ergon eautou dokimazetw ekastoV kai tote eiV eauton monon to kauchma exei kai ouk eiV ton eteron

But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

ekastoV gar to idion fortion bastasei

For every man shall bear his own burden.

koinwneitw de o kathcoumenoV ton logon tw kathcounti en pasin agaqoiV

Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.

mh planasqe qeoV ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoV touto kai qerisei

Be not deceived God is not mocked for whatsoever a man soweth that shall he also reap

oti o speirwn eiV thn sarka eautou ek thV sarkoV qerisei fqoran o de speirwn eiV to pneuma ek tou pneumatoV qerisei zwhn aiwnion

For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

to de kalon poiounteV mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi

And let us not be weary in well doing for in due season we shall reap if we faint not.

ara oun wV kairon ecomen ergazwmeqa to agaqon proV pantaV malista de proV touV oikeiouV thV pistewV

As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

idete phlikoiV umin grammasin egraya th emh ceiri

Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.

osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umaV peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou cristou diwkwntai

As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.

oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umaV peritemnesqai ina en th umetera sarki kauchswntai

For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised that they may glory in your flesh.

emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmoV estaurwtai kagw tw kosmw

But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.

en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla kainh ktisiV

For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.

kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin eirhnh ep autouV kai eleoV kai epi ton israhl tou qeou

And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.

tou loipou kopouV moi mhdeiV parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw

From henceforth let no man trouble me : for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.

h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn adelfoi amhn proV galataV egrafh apo rwmhV

Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. To the Galatians written from Rome.

Ephesians 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com