2nd Corinthians 13

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS GALATAS

The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians

Chapter 1

pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

Paul, an apostle , of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtoV aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

To whom be glory for ever and ever. Amen.

qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:

o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.

wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

As we said before so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received let him be accursed.

arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

For do I now persuade men, or God ? or do I seek to please men ? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.

gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.

oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.

hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:

kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

ote de eudokhsen o qeoV o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,

apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:

oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV all aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.

epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.

eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.

a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

Now the things which I write unto you, behold before God , I lie not.

epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;

hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:

monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed

kai edoxazon en emoi ton qeon

And they glorified God in me.

Galatians 2

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com