2nd Corinthians 6

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 7

tautaV oun econteV taV epaggeliaV agaphtoi kaqariswmen eautouV apo pantoV molusmou sarkoV kai pneumatoV epitelounteV agiwsunhn en fobw qeou

Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.

cwrhsate hmaV oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen

Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.

ou proV katakrisin legw proeirhka gar oti en taiV kardiaiV hmwn este eiV to sunapoqanein kai suzhn

I speak not this to condemn you: for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you.

pollh moi parrhsia proV umaV pollh moi kauchsiV uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th cara epi pash th qliyei hmwn

Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.

kai gar elqontwn hmwn eiV makedonian oudemian eschken anesin h sarx hmwn all en panti qlibomenoi exwqen macai eswqen foboi

For , when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side; without were fightings, within were fears.

all o parakalwn touV tapeinouV parekalesen hmaV o qeoV en th parousia titou

Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus;

ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon carhnai

And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced the more.

oti ei kai eluphsa umaV en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw gar oti h epistolh ekeinh ei kai proV wran eluphsen umaV

For though I made you sorry with a letter, I do not repent though I did repent for I perceive that the same epistle hath made you sorry though it were but for a season.

nun cairw ouc oti eluphqhte all oti eluphqhte eiV metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ex hmwn

Now I rejoice not that ye were made sorry but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.

h gar kata qeon luph metanoian eiV swthrian ametamelhton katergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai

For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.

idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaV poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouV agnouV einai en tw pragmati

For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

ara ei kai egraya umin ouc eineken tou adikhsantoV oude eineken tou adikhqentoV all eineken tou fanerwqhnai thn spoudhn umwn thn uper hmwn proV umaV enwpion tou qeou

Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong nor for his cause that suffered wrong but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

dia touto parakeklhmeqa epi th paraklhsei umwn perissoterwV de mallon ecarhmen epi th cara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn

Therefore we were comforted in your comfort: yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all.

oti ei ti autw uper umwn kekauchmai ou kathscunqhn all wV panta en alhqeia elalhsamen umin outwV kai h kauchsiV hmwn h epi titou alhqeia egenhqh

For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.

kai ta splagcna autou perissoterwV eiV umaV estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn wV meta fobou kai tromou edexasqe auton

And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.

cairw oti en panti qarrw en umin

I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.

2nd Corinthians 8

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com