1st Corinthians 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 9

ouk eimi apostoloV ouk eimi eleuqeroV ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

9:1 Am I not an apostle ? am I not free ? have I not seen Jesus Christ our Lord ? are not ye my work in the Lord ?

ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhV apostolhV umeiV este en kuriw

9:2 If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.

h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

9:3 Mine answer to them that do examine me is this,

mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

9:4 Have we not power to eat and to drink

mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

9:5 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas ?

h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working

tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

9:7 Who goeth a warfare any time at his own charges ? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof ? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock ?

mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

9:8 Say I these things as a man ? or saith not the law the same also ?

en gar tw mwsewV nomw gegraptai ou fimwseiV boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn Doth God take care for oxen ?

h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown thV elpidoV autou metecein ep elpidi

9:10 Or saith he it altogether for our sakes ? For our sakes, no doubt, this is written that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things ?

ei alloi thV exousiaV umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:12 If others be partakers of this power over you, are not we rather ? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuonteV tw qusiasthriw summerizontai

9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple ? and they which wait at the altar are partakers with the altar ?

outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.

egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tiV kenwsh

9:15 But I have used none of these things : neither have I written these things, that it should be so done unto me: for it were better for me to die , than that any man should make my glorying void

ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

9:16 For though I preach the gospel I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel

ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me

tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:18 What is my reward then ? Verily that, when I preach the gospel I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.

eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

9:19 For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.

kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

9:20 And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;

toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

9:21 To them that are without law, as without law , not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

egenomhn toiV asqenesin wV asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

9:22 To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.

touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

9:23 And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.

ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

9:24 Know ye not that they which run in a race run all , but one receiveth the prize ? So run that ye may obtain

paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

9:25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things . Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.

egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

9:26 I therefore so run not as uncertainly; so fight I not as one that beateth the air:

all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpwV alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection lest that by any means , when I have preached to others, I myself should be a castaway.

1st Corinthians 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com