1st Corinthians 5

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 6

tolma tiV umwn pragma ecwn proV ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints ?

ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoV anaxioi este krithriwn elacistwn

Do ye not know that the saints shall judge the world ? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters ?

ouk oidate oti aggelouV krinoumen mhti ge biwtika

Know ye not that we shall judge angels ? how much more things that pertain to this life ?

biwtika men oun krithria ean echte touV exouqenhmenouV en th ekklhsia toutouV kaqizete

If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.

proV entrophn umin legw outwV ouk estin en umin sofoV oude eiV oV dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

I speak to your shame . Is it so, that there is not a wise man among you ? no, not one that shall be able to judge between his brethren ?

alla adelfoV meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers.

hdh men oun olwV htthma en umin estin oti krimata ecete meq eautwn diati ouci mallon adikeisqe diati ouci mallon apostereisqe

Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded

alla umeiV adikeite kai apostereite kai tauta adelfouV

Nay, ye do wrong and defraud and that your brethren.

h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God ? Be not deceived neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi ouc arpageV basileian qeou ou klhronomhsousin

Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

kai tauta tineV hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

And such were some of you: but ye are washed but ye are sanctified but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinoV

All things are lawful unto me, but all things are not expedient all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.

ta brwmata th koilia kai h koilia toiV brwmasin o de qeoV kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioV tw swmati

Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

o de qeoV kai ton kurion hgeiren kai hmaV exegerei dia thV dunamewV autou

And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.

ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin araV oun ta melh tou cristou poihsw pornhV melh mh genoito

Know ye not that your bodies are the members of Christ ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot ? God forbid

h ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eiV sarka mian

What ? know ye not that he which is joined to an harlot is one body ? for two, saith he shall be one flesh.

o de kollwmenoV tw kuriw en pneuma estin

But he that is joined unto the Lord is one spirit.

feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoV ektoV tou swmatoV estin o de porneuwn eiV to idion swma amartanei

Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.

h ouk oidate oti to swma umwn naoV tou en umin agiou pneumatoV estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

What ? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own ?

hgorasqhte gar timhV doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeou

For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.

1st Corinthians 7

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com