Romans 16

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 1

pauloV klhtoV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai swsqenhV o adelfoV

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,

th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoiV en cristw ihsou klhtoiV agioiV sun pasin toiV epikaloumenoiV to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn

Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;

kaqwV to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

Even as the testimony of Christ was confirmed in you:

wste umaV mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenouV thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:

oV kai bebaiwsei umaV ewV telouV anegklhtouV en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou

Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.

pistoV o qeoV di ou eklhqhte eiV koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.

parakalw de umaV adelfoi dia tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte panteV kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.

edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohV oti erideV en umin eisin

For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.

legw de touto oti ekastoV umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

Now this I say that every one of you saith I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.

memeristai o cristoV mh pauloV estaurwqh uper umwn h eiV to onoma paulou ebaptisqhte

Is Christ divided was Paul crucified for you ? or were ye baptized in the name of Paul ?

eucaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;

ina mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisa

Lest any should say that I had baptized in mine own name.

ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.

ou gar apesteilen me cristoV baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroV tou cristou

For Christ sent me not to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect

o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin

For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

For it is written I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.

pou sofoV pou grammateuV pou suzhththV tou aiwnoV toutou ouci emwranen o qeoV thn sofian tou kosmou toutou

Where is the wise ? where is the scribe ? where is the disputer of this world ? hath not God made foolish the wisdom of this world ?

epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoV dia thV sofiaV ton qeon eudokhsen o qeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV swsai touV pisteuontaV

For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe

epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhneV sofian zhtousin

For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:

hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon ellhsin de mwrian

But we preach Christ crucified unto the Jews a stumblingblock , and unto the Greeks foolishness;

autoiV de toiV klhtoiV ioudaioiV te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.

oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqeneV tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn estin

Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.

blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiV

For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeoV ina touV sofouV kataiscunh kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh ta iscura

But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;

kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeoV kai ta mh onta ina ta onta katarghsh

And base things of the world, and things which are despised hath God chosen yea, and things which are not, to bring to nought things that are

opwV mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou

That no flesh should glory in his presence .

ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV

But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:

ina kaqwV gegraptai o kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

That, according as it is written He that glorieth let him glory in the Lord.

1st Corinthians 2

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com