Romans 13

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 14

ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eiV diakriseiV dialogismwn

Him that is weak in the faith receive ye but not to doubtful disputations.

oV men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei

For one believeth that he may eat all things: another, who is weak eateth herbs.

o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoV gar auton proselabeto

Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth for God hath received him.

su tiV ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoV gar estin o qeoV sthsai auton

Who art thou that judgest another man's servant ? to his own master he standeth or falleth Yea, he shall be holden up for God is able to make him stand

oV men krinei hmeran par hmeran oV de krinei pasan hmeran ekastoV en tw idiw noi plhroforeisqw

One man esteemeth one day above another : another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.

o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew

He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth eateth to the Lord, for he giveth God thanks and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks

oudeiV gar hmwn eautw zh kai oudeiV eautw apoqnhskei

For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.

ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen

For whether we live we live unto the Lord; and whether we die we die unto the Lord: whether we live therefore, or die we are the Lord's.

eiV touto gar cristoV kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush

For to this end Christ both died and rose and revived that he might be Lord both of the dead and living

su de ti krineiV ton adelfon sou h kai su ti exouqeneiV ton adelfon sou panteV gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou

But why dost thou judge thy brother ? or why dost thou set at nought thy brother ? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.

gegraptai gar zw egw legei kurioV oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew

For it is written As I live saith the Lord , every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.

ara oun ekastoV hmwn peri eautou logon dwsei tw qew

So then every one of us shall give account of himself to God.

mhketi oun allhlouV krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon

Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.

oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

I know and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.

ei de dia brwma o adelfoV sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateiV mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristoV apeqanen

But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably . Destroy not him with thy meat, for whom Christ died

mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon

Let not then your good be evil spoken of

ou gar estin h basileia tou qeou brwsiV kai posiV alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw

For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.

o gar en toutoiV douleuwn tw cristw euarestoV tw qew kai dokimoV toiV anqrwpoiV

For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.

ara oun ta thV eirhnhV diwkwmen kai ta thV oikodomhV thV eiV allhlouV

Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.

mh eneken brwmatoV katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoV esqionti

For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.

kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei

It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth or is offended or is made weak

su pistin eceiV kata sauton ece enwpion tou qeou makarioV o mh krinwn eauton en w dokimazei

Hast thou faith ? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth

o de diakrinomenoV ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewV pan de o ouk ek pistewV amartia estin

And he that doubteth is damned if he eat because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.

Romans 15

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com