Romans 12

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 13

pasa yuch exousiaiV uperecousaiV upotassesqw ou gar estin exousia ei mh apo qeou ai de ousai exousiai upo tou qeou tetagmenai eisin

Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God : the powers that be are ordained of God.

wste o antitassomenoV th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkoteV eautoiV krima lhyontai

Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

oi gar arconteV ouk eisin foboV twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleiV de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exeiV epainon ex authV

For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power ? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:

qeou gar diakonoV estin soi eiV to agaqon ean de to kakon poihV fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakonoV estin ekdikoV eiV orghn tw to kakon prassonti

For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.

dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin

Wherefore ye must needs be subject not only for wrath, but also for conscience sake.

dia touto gar kai forouV teleite leitourgoi gar qeou eisin eiV auto touto proskarterounteV

For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.

apodote oun pasin taV ofeilaV tw ton foron ton foron tw to teloV to teloV tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn

Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouV o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken

Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.

to gar ou moiceuseiV ou foneuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV ouk epiqumhseiV kai ei tiV etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton

For this, Thou shalt not commit adultery Thou shalt not kill Thou shalt not steal Thou shalt not bear false witness Thou shalt not covet and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph

Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.

kai touto eidoteV ton kairon oti wra hmaV hdh ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen

And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed

h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouV kai enduswmeqa ta opla tou fwtoV

The night is far spent the day is at hand let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

wV en hmera euschmonwV peripathswmen mh kwmoiV kai meqaiV mh koitaiV kai aselgeiaiV mh eridi kai zhlw

Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

all endusasqe ton kurion ihsoun criston kai thV sarkoV pronoian mh poieisqe eiV epiqumiaV

But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

Romans 14

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com