Romans 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 11

legw oun mh apwsato o qeoV ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithV eimi ek spermatoV abraam fulhV beniamin

I say then , Hath God cast away his people ? God forbid For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.

ouk apwsato o qeoV ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wV entugcanei tw qew kata tou israhl legwn

God hath not cast away his people which he foreknew Wot ye not what the scripture saith of Elias ? how he maketh intercession to God against Israel, saying

kurie touV profhtaV sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoV kai zhtousin thn yuchn mou

Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.

alla ti legei autw o crhmatismoV katelipon emautw eptakisciliouV andraV oitineV ouk ekamyan gonu th baal

But what saith the answer of God unto him ? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.

outwV oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn caritoV gegonen

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.

ei de cariti ouketi ex ergwn epei h cariV ouketi ginetai cariV ei de ex ergwn ouketi estin cariV epei to ergon ouketi estin ergon

And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.

ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan

What then ? Israel hath not obtained that which he seeketh for but the election hath obtained it and the rest were blinded

kaqwV gegraptai edwken autoiV o qeoV pneuma katanuxewV ofqalmouV tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewV thV shmeron hmeraV

as it is written God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see and ears that they should not hear unto this day.

kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eiV pagida kai eiV qhran kai eiV skandalon kai eiV antapodoma autoiV

And David saith Let their table be made a snare , and a trap , and a stumblingblock , and a recompence unto them:

skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoV sugkamyon

Let their eyes be darkened that they may not see and bow down their back alway.

legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toiV eqnesin eiV to parazhlwsai autouV

I say then , Have they stumbled that they should fall God forbid but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy

ei de to paraptwma autwn ploutoV kosmou kai to htthma autwn ploutoV eqnwn posw mallon to plhrwma autwn

Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness ?

umin gar legw toiV eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloV thn diakonian mou doxazw

For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:

ei pwV parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaV ex autwn

If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.

ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tiV h proslhyiV ei mh zwh ek nekrwn

For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead ?

ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi

For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.

ei de tineV twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaioV wn enekentrisqhV en autoiV kai sugkoinwnoV thV rizhV kai thV piothtoV thV elaiaV egenou

And if some of the branches be broken off and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;

mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazeiV all h riza se

Boast not against the branches. But if thou boast thou bearest not the root, but the root thee.

ereiV oun exeklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw

Thou wilt say then, The branches were broken off that I might be graffed in

kalwV th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthkaV mh uyhlofronei alla fobou

Well; because of unbelief they were broken off and thou standest by faith. Be not highminded but fear

ei gar o qeoV twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwV oude sou feishtai

For if God spared not the natural branches , take heed lest he also spare not thee.

ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men touV pesontaV apotomian epi de se crhstothta ean epimeinhV th crhstothti epei kai su ekkophsh

Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell , severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off

kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoV gar estin o qeoV palin egkentrisai autouV

And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in for God is able to graff them in again.

ei gar su ek thV kata fusin exekophV agrielaiou kai para fusin enekentrisqhV eiV kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia

For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree ?

ou gar qelw umaV agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoiV fronimoi oti pwrwsiV apo merouV tw israhl gegonen acriV ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh

For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in

kai outwV paV israhl swqhsetai kaqwV gegraptai hxei ek siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo iakwb

And so all Israel shall be saved as it is written There shall come out of Sion the Deliverer and shall turn away ungodliness from Jacob:

kai auth autoiV h par emou diaqhkh otan afelwmai taV amartiaV autwn

For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.

kata men to euaggelion ecqroi di umaV kata de thn ekloghn agaphtoi dia touV pateraV

As concerning the gospel, they are enemies for your sakes : but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.

ametamelhta gar ta carismata kai h klhsiV tou qeou

For the gifts and calling of God are without repentance.

wsper gar kai umeiV pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia

For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:

outwV kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin

Even so have these also now not believed that through your mercy they also may obtain mercy

sunekleisen gar o qeoV touV pantaV eiV apeiqeian ina touV pantaV elehsh

For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.

w baqoV ploutou kai sofiaV kai gnwsewV qeou wV anexereunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou

O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!

tiV gar egnw noun kuriou h tiV sumbouloV autou egeneto

For who hath known the mind of the Lord ? or who hath been his counsellor ?

h tiV proedwken autw kai antapodoqhsetai autw

Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again

oti ex autou kai di autou kai eiV auton ta panta autw h doxa eiV touV aiwnaV amhn

For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.

Romans 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com