Romans 7

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 8

ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou

For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thV sarkoV o qeoV ton eautou uion pemyaV en omoiwmati sarkoV amartiaV kai peri amartiaV katekrinen thn amartian en th sarki

For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

oi gar kata sarka onteV ta thV sarkoV fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoV

For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

to gar fronhma thV sarkoV qanatoV to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh

For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

dioti to fronhma thV sarkoV ecqra eiV qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai

Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be

oi de en sarki onteV qew aresai ou dunantai

So then they that are in the flesh cannot please God.

umeiV de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tiV pneuma cristou ouk ecei outoV ouk estin autou

But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

ei de cristoV en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn

And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.

ei de to pneuma tou egeirantoV ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraV ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin

But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn

Therefore , brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.

ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taV praxeiV tou swmatoV qanatoute zhsesqe

For if ye live after the flesh, ye shall die but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live

osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou

For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

ou gar elabete pneuma douleiaV palin eiV fobon all elabete pneuma uioqesiaV en w krazomen abba o pathr

For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry Abba, Father.

auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou

The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen

And if children, then heirs; heirs of God , and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together

logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou proV thn mellousan doxan apokalufqhnai eiV hmaV

For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.

h gar apokaradokia thV ktisewV thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai

For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.

th gar mataiothti h ktisiV upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi

For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,

oti kai auth h ktisiV eleuqerwqhsetai apo thV douleiaV thV fqoraV eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou qeou

Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.

oidamen gar oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunwdinei acri tou nun

For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.

ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn

And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.

th gar elpidi eswqhmen elpiV de blepomenh ouk estin elpiV o gar blepei tiV ti kai elpizei

For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth why doth he yet hope for

ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhV apekdecomeqa

But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

wsautwV de kai to pneuma sunantilambanetai taiV asqeneiaiV hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiV alalhtoiV

Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.

o de ereunwn taV kardiaV oiden ti to fronhma tou pneumatoV oti kata qeon entugcanei uper agiwn

And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God.

oidamen de oti toiV agapwsin ton qeon panta sunergei eiV agaqon toiV kata proqesin klhtoiV ousin

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

oti ouV proegnw kai prowrisen summorfouV thV eikonoV tou uiou autou eiV to einai auton prwtotokon en polloiV adelfoiV

For whom he did foreknow he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.

ouV de prowrisen toutouV kai ekalesen kai ouV ekalesen toutouV kai edikaiwsen ouV de edikaiwsen toutouV kai edoxasen

Moreover whom he did predestinate them he also called and whom he called them he also justified and whom he justified them he also glorified

ti oun eroumen proV tauta ei o qeoV uper hmwn tiV kaq hmwn

What shall we then say to these things ? If God be for us, who can be against us ?

oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things ?

tiV egkalesei kata eklektwn qeou qeoV o dikaiwn

Who shall lay any thing to the charge of God's elect ? It is God that justifieth

tiV o katakrinwn cristoV o apoqanwn mallon de kai egerqeiV oV kai estin en dexia tou qeou oV kai entugcanei uper hmwn

Who is he that condemneth It is Christ that died yea rather , that is risen again who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.

tiV hmaV cwrisei apo thV agaphV tou cristou qliyiV h stenocwria h diwgmoV h limoV h gumnothV h kindunoV h macaira

Who shall separate us from the love of Christ ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword ?

kaqwV gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

As it is written For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.

all en toutoiV pasin upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

pepeismai gar oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute enestwta oute mellonta

For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present nor things to come

oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

Romans 9

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com