Romans 6

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 7

h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoV kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh

Know ye not brethren , I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth

h gar upandroV gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androV

For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth but if the husband be dead she is loosed from the law of her husband.

ara oun zwntoV tou androV moicaliV crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw

So then if, while her husband liveth she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.

wste adelfoi mou kai umeiV eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoV tou cristou eiV to genesqai umaV eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew

Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toiV melesin hmwn eiV to karpoforhsai tw qanatw

For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.

nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanonteV en w kateicomeqa wste douleuein hmaV en kainothti pneumatoV kai ou palaiothti grammatoV

But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.

ti oun eroumen o nomoV amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoV elegen ouk epiqumhseiV

What shall we say then ? Is the law sin ? God forbid Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said Thou shalt not covet

aformhn de labousa h amartia dia thV entolhV kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwriV gar nomou amartia nekra

But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.

egw de ezwn cwriV nomou pote elqoushV de thV entolhV h amartia anezhsen egw de apeqanon

For I was alive without the law once: but when the commandment came sin revived and I died

kai eureqh moi h entolh h eiV zwhn auth eiV qanaton

And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.

h gar amartia aformhn labousa dia thV entolhV exhpathsen me kai di authV apekteinen

For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.

wste o men nomoV agioV kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh

Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.

to oun agaqon emoi gegonen qanatoV mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloV h amartia dia thV entolhV

Was then that which is good made death unto me ? God forbid But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.

oidamen gar oti o nomoV pneumatikoV estin egw de sarkikoV eimi pepramenoV upo thn amartian

For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.

o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw

For that which I do I allow not: for what I would that do I not; but what I hate that do I

ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloV

If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.

nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

oida gar oti ouk oikei en emoi toutestin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ouc euriskw

For I know that in me is in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.

ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw

For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do

ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.

sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon

For I delight in the law of God after the inward man:

blepw de eteron nomon en toiV melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooV mou kai aicmalwtizonta me tw nomw thV amartiaV tw onti en toiV melesin mou

But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.

talaipwroV egw anqrwpoV tiV me rusetai ek tou swmatoV tou qanatou toutou

O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death ?

eucaristw tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun autoV egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaV

I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.

Romans 8

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com