Romans 3

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 4

ti oun eroumen abraam ton patera hmwn eurhkenai kata sarka

What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found

ei gar abraam ex ergwn edikaiwqh ecei kauchma all ou proV ton qeon

For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory; but not before God.

ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

For what saith the scripture ? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.

tw de ergazomenw o misqoV ou logizetai kata carin alla kata to ofeilhma

Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt.

tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pistiV autou eiV dikaiosunhn

But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.

kaqaper kai dabid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeoV logizetai dikaiosunhn cwriV ergwn

Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,

makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered

makarioV anhr w ou mh logishtai kurioV amartian

Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin.

o makarismoV oun outoV epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar oti elogisqh tw abraam h pistiV eiV dikaiosunhn

Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also ? for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness.

pwV oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia

How was it then reckoned when he was in circumcision, or in uncircumcision ? Not in circumcision, but in uncircumcision.

kai shmeion elaben peritomhV sfragida thV dikaiosunhV thV pistewV thV en th akrobustia eiV to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustiaV eiV to logisqhnai kai autoiV thn dikaiosunhn

And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:

kai patera peritomhV toiV ouk ek peritomhV monon alla kai toiV stoicousin toiV icnesin thV en th akrobustia pistewV tou patroV hmwn abraam

And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised.

ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai tou kosmou alla dia dikaiosunhV pistewV

For the promise, that he should be the heir of the world, was not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith.

ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pistiV kai kathrghtai h epaggelia

For if they which are of the law be heirs, faith is made void and the promise made of none effect

o gar nomoV orghn katergazetai ou gar ouk estin nomoV oude parabasiV

Because the law worketh wrath: for where no law is there is no transgression.

dia touto ek pistewV ina kata carin eiV to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistewV abraam oV estin pathr pantwn hmwn

Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,

kaqwV gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiountoV touV nekrouV kai kalountoV ta mh onta wV onta

it is written I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were

oV par elpida ep elpidi episteusen eiV to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outwV estai to sperma sou

Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken So shall thy seed be

kai mh asqenhsaV th pistei ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrwmenon ekatontaethV pou uparcwn kai thn nekrwsin thV mhtraV sarraV

And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara's womb:

eiV de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei douV doxan tw qew

He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God;

kai plhroforhqeiV oti o ephggeltai dunatoV estin kai poihsai

And being fully persuaded that, what he had promised he was able also to perform

dio kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

And therefore it was imputed to him for righteousness.

ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw

Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him;

alla kai di hmaV oiV mellei logizesqai toiV pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn

But for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;

oV paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwn

Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.

Romans 5

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com