Romans 1

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 2

dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.

oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.

logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God ?

h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance ?

kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

Who will render to every man according to his deeds:

toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:

toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumoV kai orgh

But unto them that are contentious , and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,

qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;

doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:

ou gar estin proswpolhyia para tw qew

For there is no respect of persons with God.

osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;

ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified

otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:

oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another ;)

en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,

kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

And knowest his will, and approvest the things that are more excellent being instructed out of the law;

pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,

paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.

o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself ? thou that preachest a man should not steal dost thou steal

o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

Thou that sayest a man should not commit adultery dost thou commit adultery thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege

oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God ?

to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written

peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

For circumcision verily profiteth if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.

ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision ?

kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law ?

ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

For he is not a Jew, which is one outwardly ; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:

all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

But he is a Jew, which is one inwardly ; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Romans 3

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com