Acts 25

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 26

agrippaV de proV ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o pauloV apelogeito ekteinaV thn ceira

Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself

peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion mellwn apologeisqai epi sou shmeron

I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:

malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaiouV eqwn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroqumwV akousai mou

Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews: wherefore I beseech thee to hear me patiently.

thn men oun biwsin mou thn ek neothtoV thn ap archV genomenhn en tw eqnei mou en ierosolumoiV isasin panteV oi ioudaioi

My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

proginwskonteV me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thV hmeteraV qrhskeiaV ezhsa farisaioV

Which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.

kai nun ep elpidi thV proV touV pateraV epaggeliaV genomenhV upo tou qeou esthka krinomenoV

And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers:

eiV hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hV elpidoV egkaloumai basileu agrippa upo twn ioudaiwn

Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come For which hope's sake, king Agrippa, I am accused of the Jews.

ti apiston krinetai par umin ei o qeoV nekrouV egeirei

Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead ?

egw men oun edoxa emautw proV to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai

I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.

o kai epoihsa en ierosolumoiV kai pollouV twn agiwn egw fulakaiV katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon

Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death I gave my voice against them.

kai kata pasaV taV sunagwgaV pollakiV timwrwn autouV hnagkazon blasfhmein perisswV te emmainomenoV autoiV ediwkon ewV kai eiV taV exw poleiV

And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.

en oiV kai poreuomenoV eiV thn damaskon met exousiaV kai epitrophV thV para twn arcierewn

Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

hmeraV meshV kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fwV kai touV sun emoi poreuomenouV

At midday , O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

pantwn de katapesontwn hmwn eiV thn ghn hkousa fwnhn lalousan proV me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeiV sklhron soi proV kentra laktizein

And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me ? it is hard for thee to kick against the pricks.

egw de eipon tiV ei kurie o de eipen egw eimi ihsouV on su diwkeiV

And I said Who art thou Lord ? And he said I am Jesus whom thou persecutest

alla anasthqi kai sthqi epi touV podaV sou eiV touto gar wfqhn soi proceirisasqai se uphrethn kai martura wn te eideV wn te ofqhsomai soi

But rise and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen and of those things in the which I will appear unto thee;

exairoumenoV se ek tou laou kai twn eqnwn eiV ouV nun se apostellw

Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,

anoixai ofqalmouV autwn tou epistreyai apo skotouV eiV fwV kai thV exousiaV tou satana epi ton qeon tou labein autouV afesin amartiwn kai klhron en toiV hgiasmenoiV pistei th eiV eme

To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhV th ouraniw optasia

Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:

alla toiV en damaskw prwton kai ierosolumoiV eiV pasan te thn cwran thV ioudaiaV kai toiV eqnesin apaggellwn metanoein kai epistrefein epi ton qeon axia thV metanoiaV erga prassontaV

But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

eneka toutwn me oi ioudaioi sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaceirisasqai

For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.

epikouriaV oun tucwn thV para tou qeou acri thV hmeraV tauthV esthka marturoumenoV mikrw te kai megalw ouden ektoV legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwshV

Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come

ei paqhtoV o cristoV ei prwtoV ex anastasewV nekrwn fwV mellei kataggellein tw law kai toiV eqnesin

That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.

tauta de autou apologoumenou o fhstoV megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata eiV manian peritrepei

And as he thus spake for himself Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself much learning doth make thee mad .

o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhqeiaV kai swfrosunhV rhmata apofqeggomai

But he said I am not mad most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.

epistatai gar peri toutwn o basileuV proV on kai parrhsiazomenoV lalw lanqanein gar auton ti toutwn ou peiqomai ouden ou gar estin en gwnia pepragmenon touto

For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.

pisteueiV basileu agrippa toiV profhtaiV oida oti pisteueiV

King Agrippa, believest thou the prophets ? I know that thou believest

o de agrippaV proV ton paulon efh en oligw me peiqeiV cristianon genesqai

Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.

o de pauloV eipen euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantaV touV akouontaV mou shmeron genesqai toioutouV opoioV kagw eimi parektoV twn desmwn toutwn

And Paul said I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost , and altogether such as I am except these bonds.

kai tauta eipontoV autou anesth o basileuV kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoiV

And when he had thus spoken the king rose up and the governor, and Bernice, and they that sat with them:

kai anacwrhsanteV elaloun proV allhlouV legonteV oti ouden qanatou axion h desmwn prassei o anqrwpoV outoV

And when they were gone aside they talked between themselves, saying This man doeth nothing worthy of death or of bonds.

agrippaV de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpoV outoV ei mh epekeklhto kaisara

Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar.

Acts 27

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com