Acts 24

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 25

fhstoV oun epibaV th eparcia meta treiV hmeraV anebh eiV ierosoluma apo kaisareiaV

Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.

enefanisan de autw o arciereuV kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton

Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,

aitoumenoi carin kat autou opwV metapemyhtai auton eiV ierousalhm enedran poiounteV anelein auton kata thn odon

And desired favour against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him.

o men oun fhstoV apekriqh threisqai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tacei ekporeuesqai

But Festus answered that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.

oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabanteV ei ti estin en tw andri toutw kathgoreitwsan autou

Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him.

diatriyaV de en autoiV hmeraV pleiouV h deka katabaV eiV kaisareian th epaurion kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusen ton paulon acqhnai

And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought

paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkoteV ioudaioi polla kai barea aitiamata feronteV kata tou paulou a ouk iscuon apodeixai

And when he was come the Jews which came down from Jerusalem stood round about and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove

apologoumenou autou oti oute eiV ton nomon twn ioudaiwn oute eiV to ieron oute eiV kaisara ti hmarton

While he answered for himself, Neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended any thing at all.

o fhstoV de toiV ioudaioiV qelwn carin kataqesqai apokriqeiV tw paulw eipen qeleiV eiV ierosoluma anabaV ekei peri toutwn krinesqai ep emou

But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul, and said Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me ?

eipen de o pauloV epi tou bhmatoV kaisaroV estwV eimi ou me dei krinesqai ioudaiouV ouden hdikhsa wV kai su kallion epiginwskeiV

Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged to the Jews have I done no wrong as thou very well knowest

ei men gar adikw kai axion qanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeiV me dunatai autoiV carisasqai kaisara epikaloumai

For if I be an offender or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.

tote o fhstoV sullalhsaV meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush

Then Festus, when he had conferred with the council, answered Hast thou appealed unto Caesar ? unto Caesar shalt thou go

hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippaV o basileuV kai bernikh kathnthsan eiV kaisareian aspasomenoi ton fhston

And after certain days king Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus.

wV de pleiouV hmeraV dietribon ekei o fhstoV tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tiV estin kataleleimmenoV upo fhlikoV desmioV

And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying There is a certain man left in bonds by Felix:

peri ou genomenou mou eiV ierosoluma enefanisan oi arciereiV kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn

About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.

proV ouV apekriqhn oti ouk estin eqoV rwmaioiV carizesqai tina anqrwpon eiV apwleian prin h o kathgoroumenoV kata proswpon ecoi touV kathgorouV topon te apologiaV laboi peri tou egklhmatoV

To whom I answered It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face , and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.

sunelqontwn oun autwn enqade anabolhn mhdemian poihsamenoV th exhV kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusa acqhnai ton andra

Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth

peri ou staqenteV oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw

Against whom when the accusers stood up they brought none accusation of such things as I supposed

zhthmata de tina peri thV idiaV deisidaimoniaV eicon proV auton kai peri tinoV ihsou teqnhkotoV on efasken o pauloV zhn

But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead whom Paul affirmed to be alive

aporoumenoV de egw eiV thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eiV ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn

And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters.

tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eiV thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ewV ou pemyw auton proV kaisara

But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar.

agrippaV de proV ton fhston efh eboulomhn kai autoV tou anqrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou

Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. To morrow , said he, thou shalt hear him.

th oun epaurion elqontoV tou agrippa kai thV bernikhV meta pollhV fantasiaV kai eiselqontwn eiV to akroathrion sun te toiV ciliarcoiV kai andrasin toiV kat exochn ousin thV polewV kai keleusantoV tou fhstou hcqh o pauloV

And on the morrow, when Agrippa was come and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains, and principal men of the city, at Festus' commandment Paul was brought forth

kai fhsin o fhstoV agrippa basileu kai panteV oi sumparonteV hmin andreV qewreite touton peri ou pan to plhqoV twn ioudaiwn enetucon moi en te ierosolumoiV kai enqade epibownteV mh dein zhn auton mhketi

And Festus said King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

egw de katalabomenoV mhden axion qanatou auton pepracenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton

But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.

peri ou asfaleV ti grayai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwV thV anakrisewV genomenhV scw ti grayai

Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had I might have somewhat to write

alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai taV kat autou aitiaV shmanai

For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him.

Acts 26

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com