Acts 22

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 23

atenisaV de o pauloV tw sunedriw eipen andreV adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauthV thV hmeraV

And Paul, earnestly beholding the council, said Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.

o de arciereuV ananiaV epetaxen toiV parestwsin autw tuptein autou to stoma

And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth.

tote o pauloV proV auton eipen tuptein se mellei o qeoV toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueiV me tuptesqai

Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law

oi de parestwteV eipon ton arcierea tou qeou loidoreiV

And they that stood by said Revilest thou God's high priest ?

efh te o pauloV ouk hdein adelfoi oti estin arciereuV gegraptai gar arconta tou laou sou ouk ereiV kakwV

Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.

gnouV de o pauloV oti to en meroV estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekraxen en tw sunedriw andreV adelfoi egw farisaioV eimi uioV farisaiou peri elpidoV kai anastasewV nekrwn egw krinomai

But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question

touto de autou lalhsantoV egeneto stasiV twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV

And when he had so said there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided

saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera

For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.

egeneto de kraugh megalh kai anastanteV oi grammateiV tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV mh qeomacwmen

And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees' part arose and strove saying We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.

pollhV de genomenhV stasewV eulabhqeiV o ciliarcoV mh diaspasqh o pauloV up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eiV thn parembolhn

And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them, and to bring him into the castle.

th de epioush nukti epistaV autw o kurioV eipen qarsei paule wV gar diemarturw ta peri emou eiV ierousalhm outwV se dei kai eiV rwmhn marturhsai

And the night following the Lord stood by him, and said Be of good cheer Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.

genomenhV de hmeraV poihsanteV tineV twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautouV legonteV mhte fagein mhte piein ewV ou apokteinwsin ton paulon

And when it was day, certain of the Jews banded together , and bound themselves under a curse saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

hsan de pleiouV tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkoteV

And they were more than forty which had made this conspiracy.

oitineV proselqonteV toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV eipon anaqemati aneqematisamen eautouV mhdenoV geusasqai ewV ou apokteinwmen ton paulon

And they came to the chief priests and elders, and said We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

nun oun umeiV emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwV aurion auton katagagh proV umaV wV mellontaV diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiV de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would enquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near are ready to kill him.

akousaV de o uioV thV adelfhV paulou to enedron paragenomenoV kai eiselqwn eiV thn parembolhn aphggeilen tw paulw

And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul.

proskalesamenoV de o pauloV ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton apagage proV ton ciliarcon ecei gar ti apaggeilai autw

Then Paul called one of the centurions unto him, and said Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.

o men oun paralabwn auton hgagen proV ton ciliarcon kai fhsin o desmioV pauloV proskalesamenoV me hrwthsen touton ton neanian agagein proV se econta ti lalhsai soi

So he took him, and brought him to the chief captain, and said Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.

epilabomenoV de thV ceiroV autou o ciliarcoV kai anacwrhsaV kat idian epunqaneto ti estin o eceiV apaggeilai moi

Then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately , and asked him, What is that thou hast to tell me ?

eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwV aurion eiV to sunedrion katagaghV ton paulon wV mellonteV ti akribesteron punqanesqai peri autou

And he said The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would enquire somewhat of him more perfectly.

su oun mh peisqhV autoiV enedreuousin gar auton ex autwn andreV pleiouV tessarakonta oitineV aneqematisan eautouV mhte fagein mhte piein ewV ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdecomenoi thn apo sou epaggelian

But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.

o men oun ciliarcoV apelusen ton neanian paraggeilaV mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaV proV me

So the chief captain then let the young man depart and charged him, See thou tell no man that thou hast shewed these things to me.

kai proskalesamenoV duo tinaV twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV

And he called unto him two centurions, saying Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;

kthnh te parasthsai ina epibibasanteV ton paulon diaswswsin proV fhlika ton hgemona

And provide them beasts, that they may set Paul on and bring him safe unto Felix the governor.

grayaV epistolhn periecousan ton tupon touton

And he wrote a letter after this manner:

klaudioV lusiaV tw kratistw hgemoni fhliki cairein

Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix sendeth greeting

ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaV sun tw strateumati exeilomhn auton maqwn oti rwmaioV estin

This man was taken of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman.

boulomenoV de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eiV to sunedrion autwn

And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:

on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion qanatou h desmwn egklhma econta

Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.

mhnuqeishV de moi epiboulhV eiV ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn exauthV epemya proV se paraggeilaV kai toiV kathgoroiV legein ta proV auton epi sou errwso

And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell

oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoiV analabonteV ton paulon hgagon dia thV nuktoV eiV thn antipatrida

Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris.

th de epaurion easanteV touV ippeiV poreuesqai sun autw upestreyan eiV thn parembolhn

On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle:

oitineV eiselqonteV eiV thn kaisareian kai anadonteV thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw

Who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him.

anagnouV de o hgemwn kai eperwthsaV ek poiaV eparciaV estin kai puqomenoV oti apo kilikiaV

And when the governor had read the letter, he asked of what province he was And when he understood that he was of Cilicia;

diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai

I will hear thee, said he when thine accusers are also come And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall.

Acts 24

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com