Acts 21

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 22

andreV adelfoi kai patereV akousate mou thV proV umaV nun apologiaV

Men, brethren, and fathers, hear ye my defence which I make now unto you.

akousanteV de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoiV mallon parescon hsucian kai fhsin

when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence: and he saith

egw men eimi anhr ioudaioV gegennhmenoV en tarsw thV kilikiaV anateqrammenoV de en th polei tauth para touV podaV gamalihl pepaideumenoV kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthV uparcwn tou qeou kaqwV panteV umeiV este shmeron

I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.

oV tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidouV eiV fulakaV andraV te kai gunaikaV

And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.

wV kai o arciereuV marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaV dexamenoV proV touV adelfouV eiV damaskon eporeuomhn axwn kai touV ekeise ontaV dedemenouV eiV ierousalhm ina timwrhqwsin

As also the high priest doth bear me witness and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished

egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme

And it came to pass that, as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.

epeson te eiV to edafoV kai hkousa fwnhV legoushV moi saoul saoul ti me diwkeiV

And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me ?

egw de apekriqhn tiV ei kurie eipen te proV me egw eimi ihsouV o nazwraioV on su diwkeiV

And I answered Who art thou Lord ? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest

oi de sun emoi onteV to men fwV eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoV moi

And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.

eipon de ti poihsw kurie o de kurioV eipen proV me anastaV poreuou eiV damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai

And I said What shall I do Lord ? And the Lord said unto me, Arise and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do

wV de ouk eneblepon apo thV doxhV tou fwtoV ekeinou ceiragwgoumenoV upo twn sunontwn moi hlqon eiV damaskon

And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.

ananiaV de tiV anhr eusebhV kata ton nomon marturoumenoV upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there,

elqwn proV me kai epistaV eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eiV auton

Came unto me, and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy sight And the same hour I looked up upon him.

o de eipen o qeoV twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoV autou

And he said The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.

oti esh martuV autw proV pantaV anqrwpouV wn ewrakaV kai hkousaV

For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard

kai nun ti melleiV anastaV baptisai kai apolousai taV amartiaV sou epikalesamenoV to onoma tou kuriou

And now why tarriest thou arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord.

egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei

And it came to pass that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance;

kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou thn marturian peri emou

And saw him saying unto me, Make haste and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me.

kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taV sunagwgaV touV pisteuontaV epi se

And I said Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee:

kai ote execeito to aima stefanou tou marturoV sou kai autoV hmhn efestwV kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

And when the blood of thy martyr Stephen was shed I also was standing by and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.

kai eipen proV me poreuou oti egw eiV eqnh makran exapostelw se

And he said unto me, Depart for I will send thee far hence unto the Gentiles.

hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legonteV aire apo thV ghV ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn

And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live

kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eiV ton aera

And as they cried out and cast off their clothes, and threw dust into the air,

ekeleusen auton o ciliarcoV agesqai eiV thn parembolhn eipwn mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwV epefwnoun autw

The chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging; that he might know wherefore they cried so against him.

wV de proeteinen auton toiV imasin eipen proV ton estwta ekatontarcon o pauloV ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned ?

akousaV de o ekatontarcoV proselqwn aphggeilen tw ciliarcw legwn ora ti melleiV poiein o gar anqrwpoV outoV rwmaioV estin

When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying Take heed what thou doest for this man is a Roman.

proselqwn de o ciliarcoV eipen autw lege moi ei su rwmaioV ei o de efh nai

Then the chief captain came and said unto him, Tell me , art thou a Roman ? He said Yea.

apekriqh te o ciliarcoV egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloV efh egw de kai gegennhmai

And the chief captain answered With a great sum obtained I this freedom. And Paul said But I was free born

euqewV oun apesthsan ap autou oi mellonteV auton anetazein kai o ciliarcoV de efobhqh epignouV oti rwmaioV estin kai oti hn auton dedekwV

Then straightway they departed from him which should have examined him: and the chief captain also was afraid after he knew that he was a Roman, and because he had bound him.

th de epaurion boulomenoV gnwnai to asfaleV to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touV arciereiV kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eiV autouV

On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear and brought Paul down and set him before them.

Acts 23

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com