Acts 18

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 19

egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eiV efeson kai eurwn tinaV maqhtaV

And it came to pass that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,

eipen proV autouV ei pneuma agion elabete pisteusanteV oi de eipon proV auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen

He said unto them , Have ye received the Holy Ghost since ye believed And they said unto him , We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.

eipen te proV autouV eiV ti oun ebaptisqhte oi de eipon eiV to iwannou baptisma

And he said unto them, Unto what then were ye baptized And they said Unto John's baptism.

eipen de pauloV iwannhV men ebaptisen baptisma metanoiaV tw law legwn eiV ton ercomenon met auton ina pisteuswsin toutestin eiV ton criston ihsoun

Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus.

akousanteV de ebaptisqhsan eiV to onoma tou kuriou ihsou

When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.

kai epiqentoV autoiV tou paulou taV ceiraV hlqen to pneuma to agion ep autouV elaloun te glwssaiV kai proefhteuon

And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied

hsan de oi panteV andreV wsei dekaduo

And all the men were about twelve.

eiselqwn de eiV thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnaV treiV dialegomenoV kai peiqwn ta peri thV basileiaV tou qeou

And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.

wV de tineV esklhrunonto kai hpeiqoun kakologounteV thn odon enwpion tou plhqouV apostaV ap autwn afwrisen touV maqhtaV kaq hmeran dialegomenoV en th scolh turannou tinoV

But when divers were hardened and believed not but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.

touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouV te kai ellhnaV

And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.

dunameiV te ou taV tucousaV epoiei o qeoV dia twn ceirwn paulou

And God wrought special miracles by the hands of Paul:

wste kai epi touV asqenountaV epiferesqai apo tou crwtoV autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn taV nosouV ta te pneumata ta ponhra exercesqai ap autwn

So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.

epeceirhsan de tineV apo twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi touV econtaV ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legonteV orkizomen umaV ton ihsoun on o pauloV khrussei

Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying We adjure you by Jesus whom Paul preacheth

hsan de tineV uioi skeua ioudaiou arcierewV epta oi touto poiounteV

And there were seven sons of one Sceva , a Jew, and chief of the priests, which did so.

apokriqen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeiV de tineV este

And the evil spirit answered and said Jesus I know and Paul I know but who are ye ?

kai efallomenoV ep autouV o anqrwpoV en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusaV autwn iscusen kat autwn wste gumnouV kai tetraumatismenouV ekfugein ek tou oikou ekeinou

And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded

touto de egeneto gnwston pasin ioudaioiV te kai ellhsin toiV katoikousin thn efeson kai epepesen foboV epi pantaV autouV kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou

And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified

polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellonteV taV praxeiV autwn

And many that believed came and confessed and shewed their deeds.

ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkanteV taV biblouV katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan taV timaV autwn kai euron arguriou muriadaV pente

Many of them also which used curious arts brought their books together and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver.

outwV kata kratoV o logoV tou kuriou huxanen kai iscuen

So mightily grew the word of God and prevailed

wV de eplhrwqh tauta eqeto o pauloV en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai acaian poreuesqai eiV ierousalhm eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein

After these things were ended Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying After I have been there, I must also see Rome.

aposteilaV de eiV thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoV epescen cronon eiV thn asian

So he sent into Macedonia two of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus; but he himself stayed in Asia for a season.

egeneto de kata ton kairon ekeinon taracoV ouk oligoV peri thV odou

And the same time there arose no small stir about that way.

dhmhtrioV gar tiV onomati argurokopoV poiwn naouV argurouV artemidoV pareiceto toiV tecnitaiV ergasian ouk olighn

For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;

ouV sunaqroisaV kai touV peri ta toiauta ergataV eipen andreV epistasqe oti ek tauthV thV ergasiaV h euporia hmwn estin

Whom he called together with the workmen of like occupation, and said Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.

kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pashV thV asiaV o pauloV outoV peisaV metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia ceirwn ginomenoi

Moreover ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:

ou monon de touto kinduneuei hmin to meroV eiV apelegmon elqein alla kai to thV megalhV qeaV artemidoV ieron eiV ouden logisqhnai mellein de kai kaqaireisqai thn megaleiothta authV hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai

So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised and her magnificence should be destroyed whom all Asia and the world worshippeth

akousanteV de kai genomenoi plhreiV qumou ekrazon legonteV megalh h artemiV efesiwn

And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out saying Great is Diana of the Ephesians.

kai eplhsqh h poliV olh sugcusewV wrmhsan te omoqumadon eiV to qeatron sunarpasanteV gaion kai aristarcon makedonaV sunekdhmouV tou paulou

And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theatre.

tou de paulou boulomenou eiselqein eiV ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai

And when Paul would have entered in unto the people, the disciples suffered him not.

tineV de kai twn asiarcwn onteV autw filoi pemyanteV proV auton parekaloun mh dounai eauton eiV to qeatron

And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theatre.

alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleiouV ouk hdeisan tinoV eneken sunelhluqeisan

Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly was confused and the more part knew not wherefore they were come together

ek de tou oclou proebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandroV kataseisaV thn ceira hqelen apologeisqai tw dhmw

And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.

epignontwn de oti ioudaioV estin fwnh egeneto mia ek pantwn wV epi wraV duo krazontwn megalh h artemiV efesiwn

But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of two hours cried out Great is Diana of the Ephesians.

katasteilaV de o grammateuV ton oclon fhsin andreV efesioi tiV gar estin anqrwpoV oV ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thV megalhV qeaV artemidoV kai tou diopetouV

And when the townclerk had appeased the people, he said Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter ?

anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umaV katestalmenouV uparcein kai mhden propeteV prattein

Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet and to do nothing rashly.

hgagete gar touV andraV toutouV oute ierosulouV oute blasfhmountaV thn qean umwn

For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.

ei men oun dhmhtrioV kai oi sun autw tecnitai proV tina logon ecousin agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloiV

Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open and there are deputies: let them implead one another.

ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai

But if ye enquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.

kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasewV peri thV shmeron mhdenoV aitiou uparcontoV peri ou dunhsomeqa apodounai logon thV sustrofhV tauthV

For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.

kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian

And when he had thus spoken he dismissed the assembly.

Acts 20

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com