Acts 17

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 18

meta de tauta cwrisqeiV o pauloV ek twn aqhnwn hlqen eiV korinqon

After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;

kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatwV elhluqota apo thV italiaV kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai pantaV touV ioudaiouV ek thV rwmhV proshlqen autoiV

And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.

kai dia to omotecnon einai emenen par autoiV kai eirgazeto hsan gar skhnopoioi thn tecnhn

And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought for by their occupation they were tentmakers.

dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiouV kai ellhnaV

And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks.

wV de kathlqon apo thV makedoniaV o te silaV kai o timoqeoV suneiceto tw pneumati o pauloV diamarturomenoV toiV ioudaioiV ton criston ihsoun

And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.

antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxamenoV ta imatia eipen proV autouV to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaroV egw apo tou nun eiV ta eqnh poreusomai

And when they opposed themselves, and blasphemed he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.

kai metabaV ekeiqen hlqen eiV oikian tinoV onomati ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh

And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.

krispoV de o arcisunagwgoV episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouonteV episteuon kai ebaptizonto

And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed and were baptized

eipen de o kurioV di oramatoV en nukti tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshV

Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid but speak and hold not thy peace

dioti egw eimi meta sou kai oudeiV epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laoV estin moi poluV en th polei tauth

For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.

ekaqisen te eniauton kai mhnaV ex didaskwn en autoiV ton logon tou qeou

And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.

galliwnoV de anqupateuontoV thV acaiaV katepesthsan omoqumadon oi ioudaioi tw paulw kai hgagon auton epi to bhma

And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,

legonteV oti para ton nomon outoV anapeiqei touV anqrwpouV sebesqai ton qeon

Saying This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law.

mellontoV de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn proV touV ioudaiouV ei men oun hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an hnescomhn umwn

And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:

ei de zhthma estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umaV oyesqe autoi krithV gar egw toutwn ou boulomai einai

But if it be a question of words and names, and of your law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.

kai aphlasen autouV apo tou bhmatoV

And he drave them from the judgment seat.

epilabomenoi de panteV oi ellhneV swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatoV kai ouden toutwn tw galliwni emelen

Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things.

o de pauloV eti prosmeinaV hmeraV ikanaV toiV adelfoiV apotaxamenoV exeplei eiV thn surian kai sun autw priskilla kai akulaV keiramenoV thn kefalhn en kegcreaiV eicen gar euchn

And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.

kathnthsen de eiV efeson kakeinouV katelipen autou autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn dielecqh toiV ioudaioiV

And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.

erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai par autoiV ouk epeneusen

When they desired him to tarry longer time with them, he consented not;

all apetaxato autoiV eipwn dei me pantwV thn eorthn thn ercomenhn poihsai eiV ierosoluma palin de anakamyw proV umaV tou qeou qelontoV kai anhcqh apo thV efesou

But bade them farewell saying I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will And he sailed from Ephesus.

kai katelqwn eiV kaisareian anabaV kai aspasamenoV thn ekklhsian katebh eiV antioceian

And when he had landed at Caesarea, and gone up and saluted the church, he went down to Antioch.

kai poihsaV cronon tina exhlqen diercomenoV kaqexhV thn galatikhn cwran kai frugian episthrizwn pantaV touV maqhtaV

And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.

ioudaioV de tiV apollwV onomati alexandreuV tw genei anhr logioV kathnthsen eiV efeson dunatoV wn en taiV grafaiV

And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.

outoV hn kathchmenoV thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribwV ta peri tou kuriou epistamenoV monon to baptisma iwannou

This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.

outoV te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousanteV de autou akulaV kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn tou qeou odon

And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and Priscilla had heard they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.

boulomenou de autou dielqein eiV thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toiV maqhtaiV apodexasqai auton oV paragenomenoV sunebaleto polu toiV pepisteukosin dia thV caritoV

And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote exhorting the disciples to receive him: who, when he was come helped them much which had believed through grace:

eutonwV gar toiV ioudaioiV diakathlegceto dhmosia epideiknuV dia twn grafwn einai ton criston ihsoun

For he mightily convinced the Jews, and that publickly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.

Acts 19

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com