Acts 15

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 16

kathnthsen de eiV derbhn kai lustran kai idou maqhthV tiV hn ekei onomati timoqeoV uioV gunaikoV tinoV ioudaiaV pisthV patroV de ellhnoV

Then came he to Derbe and Lystra: and, behold a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:

oV emartureito upo twn en lustroiV kai ikoniw adelfwn

Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.

touton hqelhsen o pauloV sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia touV ioudaiouV touV ontaV en toiV topoiV ekeinoiV hdeisan gar apanteV ton patera autou oti ellhn uphrcen

Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.

wV de dieporeuonto taV poleiV paredidoun autoiV fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai twn presbuterwn twn en ierousalhm

And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.

ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran

And so were the churches established in the faith, and increased in number daily .

dielqonteV de thn frugian kai thn galatikhn cwran kwluqenteV upo tou agiou pneumatoV lalhsai ton logon en th asia

Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,

elqonteV kata thn musian epeirazon kata thn biqunian poreuesqai kai ouk eiasen autouV to pneuma

After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.

parelqonteV de thn musian katebhsan eiV trwada

And they passing by Mysia came down to Troas.

kai orama dia thV nuktoV wfqh tw paulw anhr tiV hn makedwn estwV parakalwn auton kai legwn diabaV eiV makedonian bohqhson hmin

And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him , saying Come over into Macedonia, and help us.

wV de to orama eiden euqewV ezhthsamen exelqein eiV thn makedonian sumbibazonteV oti proskeklhtai hmaV o kurioV euaggelisasqai autouV

And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.

anacqenteV oun apo thV trwadoV euqudromhsamen eiV samoqrakhn th te epioush eiV neapolin

Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;

ekeiqen te eiV filippouV htiV estin prwth thV meridoV thV makedoniaV poliV kolwnia hmen de en tauth th polei diatribonteV hmeraV tinaV

And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.

th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw thV polewV para potamon ou enomizeto proseuch einai kai kaqisanteV elaloumen taiV sunelqousaiV gunaixin

And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made and we sat down and spake unto the women which resorted thither.

kai tiV gunh onomati ludia porfuropwliV polewV quateirwn sebomenh ton qeon hkouen hV o kurioV dihnoixen thn kardian prosecein toiV laloumenoiV upo tou paulou

And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened that she attended unto the things which were spoken of Paul.

wV de ebaptisqh kai o oikoV authV parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqonteV eiV ton oikon mou meinate kai parebiasato hmaV

And when she was baptized and her household, she besought us, saying If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

egeneto de poreuomenwn hmwn eiV proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwnoV apanthsai hmin htiV ergasian pollhn pareicen toiV kurioiV authV manteuomenh

And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying

auth katakolouqhsasa tw paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitineV kataggellousin hmin odon swthriaV

The same followed Paul and us, and cried saying These men are the servants of the most high God, which shew unto us the way of salvation.

touto de epoiei epi pollaV hmeraV diaponhqeiV de o pauloV kai epistreyaV tw pneumati eipen paraggellw soi en tw onomati ihsou cristou exelqein ap authV kai exhlqen auth th wra

And this did she many days. But Paul, being grieved turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.

idonteV de oi kurioi authV oti exhlqen h elpiV thV ergasiaV autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eiV thn agoran epi touV arcontaV

And when her masters saw that the hope of their gains was gone they caught Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers,

kai prosagagonteV autouV toiV strathgoiV eipon outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparconteV

And brought them to the magistrates, saying These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,

kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaioiV ousin

And teach customs, which are not lawful for us to receive neither to observe being Romans.

kai sunepesth o ocloV kat autwn kai oi strathgoi perirrhxanteV autwn ta imatia ekeleuon rabdizein

And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

pollaV te epiqenteV autoiV plhgaV ebalon eiV fulakhn paraggeilanteV tw desmofulaki asfalwV threin autouV

And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:

oV paraggelian toiauthn eilhfwV ebalen autouV eiV thn eswteran fulakhn kai touV podaV autwn hsfalisato eiV to xulon

Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.

kata de to mesonuktion pauloV kai silaV proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi

And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

afnw de seismoV egeneto megaV wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou anewcqhsan te paracrhma ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh

And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken and immediately all the doors were opened and every one's bands were loosed

exupnoV de genomenoV o desmofulax kai idwn anewgmenaV taV quraV thV fulakhV spasamenoV macairan emellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai touV desmiouV

And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled

efwnhsen de fwnh megalh o pauloV legwn mhden praxhV seautw kakon apanteV gar esmen enqade

But Paul cried with a loud voice, saying Do thyself no harm: for we are all here.

aithsaV de fwta eisephdhsen kai entromoV genomenoV prosepesen tw paulw kai tw sila

Then he called for a light, and sprang in and came trembling, and fell down before Paul and Silas,

kai proagagwn autouV exw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw

And brought them out, and said Sirs, what must I do to be saved

oi de eipon pisteuson epi ton kurion ihsoun criston kai swqhsh su kai o oikoV sou

And they said Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house.

kai elalhsan autw ton logon tou kuriou kai pasin toiV en th oikia autou

And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.

kai paralabwn autouV en ekeinh th wra thV nuktoV elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh autoV kai oi autou panteV paracrhma

And he took them the same hour of the night, and washed their stripes ; and was baptized he and all his, straightway.

anagagwn te autouV eiV ton oikon autou pareqhken trapezan kai hgalliasato panoiki pepisteukwV tw qew

And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced believing in God with all his house.

hmeraV de genomenhV apesteilan oi strathgoi touV rabdoucouV legonteV apoluson touV anqrwpouV ekeinouV

And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying Let those men go

aphggeilen de o desmofulax touV logouV toutouV proV ton paulon oti apestalkasin oi strathgoi ina apoluqhte nun oun exelqonteV poreuesqe en eirhnh

And the keeper of the prison told this saying to Paul , The magistrates have sent to let you go now therefore depart and go in peace.

o de pauloV efh proV autouV deiranteV hmaV dhmosia akatakritouV anqrwpouV rwmaiouV uparcontaV ebalon eiV fulakhn kai nun laqra hmaV ekballousin ou gar alla elqonteV autoi hmaV exagagetwsan

But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans , and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily ? nay verily; but let them come themselves and fetch us out

anhggeilan de toiV strathgoiV oi rabdoucoi ta rhmata tauta kai efobhqhsan akousanteV oti rwmaioi eisin

And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared when they heard that they were Romans.

kai elqonteV parekalesan autouV kai exagagonteV hrwtwn exelqein thV polewV

And they came and besought them, and brought them out and desired them to depart out of the city.

exelqonteV de ek thV fulakhV eishlqon eiV thn ludian kai idonteV touV adelfouV parekalesan autouV kai exhlqon

And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed

Acts 17

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com