Acts 14

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 15

kai tineV katelqonteV apo thV ioudaiaV edidaskon touV adelfouV oti ean mh peritemnhsqe tw eqei mwusewV ou dunasqe swqhnai

And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved

genomenhV oun stasewV kai suzhthsewV ouk olighV tw paulw kai tw barnaba proV autouV etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinaV allouV ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou

When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.

oi men oun propemfqenteV upo thV ekklhsiaV dihrconto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin toiV adelfoiV

And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.

paragenomenoi de eiV ierousalhm apedecqhsan upo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoV epoihsen met autwn

And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.

exanesthsan de tineV twn apo thV airesewV twn farisaiwn pepisteukoteV legonteV oti dei peritemnein autouV paraggellein te threin ton nomon mwusewV

But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed saying That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

sunhcqhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

And the apostles and elders came together for to consider of this matter.

pollhV de suzhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeoV en hmin exelexato dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe

kai o kardiognwsthV qeoV emarturhsen autoiV douV autoiV to pneuma to agion kaqwV kai hmin

And God, which knoweth the hearts, bare them witness giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;

kai ouden diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisaV taV kardiaV autwn

And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patereV hmwn oute hmeiV iscusamen bastasai

Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear

alla dia thV caritoV kuriou ihsou cristou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi

But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved even as they.

esighsen de pan to plhqoV kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeoV shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn

Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.

meta de to sighsai autouV apekriqh iakwboV legwn andreV adelfoi akousate mou

And after they had held their peace James answered saying Men and brethren, hearken unto me:

sumewn exhghsato kaqwV prwton o qeoV epeskeyato labein ex eqnwn laon epi tw onomati autou

Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.

kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqwV gegraptai

And to this agree the words of the prophets; as it is written

meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dabid thn peptwkuian kai ta kateskammena authV anoikodomhsw kai anorqwsw authn

After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down and I will build again the ruins thereof, and I will set it up

opwV an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ouV epikeklhtai to onoma mou ep autouV legei kurioV o poiwn tauta panta

That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called , saith the Lord, who doeth all these things.

gnwsta ap aiwnoV estin tw qew panta ta erga autou

Known unto God are all his works from the beginning of the world.

dio egw krinw mh parenoclein toiV apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon

Wherefore my sentence is that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:

alla episteilai autoiV tou apecesqai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thV porneiaV kai tou pniktou kai tou aimatoV

But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood.

mwshV gar ek genewn arcaiwn kata polin touV khrussontaV auton ecei en taiV sunagwgaiV kata pan sabbaton anaginwskomenoV

For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

tote edoxen toiV apostoloiV kai toiV presbuteroiV sun olh th ekklhsia eklexamenouV andraV ex autwn pemyai eiV antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andraV hgoumenouV en toiV adelfoiV

Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

grayanteV dia ceiroV autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toiV kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoiV toiV ex eqnwn cairein

And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

epeidh hkousamen oti tineV ex hmwn exelqonteV etaraxan umaV logoiV anaskeuazonteV taV yucaV umwn legonteV peritemnesqai kai threin ton nomon oiV ou diesteilameqa

Forasmuch as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying Ye must be circumcised and keep the law: to whom we gave no such commandment

edoxen hmin genomenoiV omoqumadon eklexamenouV andraV pemyai proV umaV sun toiV agaphtoiV hmwn barnaba kai paulw

It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,

anqrwpoiV paradedwkosin taV yucaV autwn uper tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou

Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouV dia logou apaggellontaV ta auta

We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.

edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroV plhn twn epanagkeV toutwn

For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;

apecesqai eidwloqutwn kai aimatoV kai pniktou kai porneiaV ex wn diathrounteV eautouV eu praxete errwsqe

That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well

oi men oun apoluqenteV hlqon eiV antioceian kai sunagagonteV to plhqoV epedwkan thn epistolhn

So when they were dismissed they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together they delivered the epistle:

anagnonteV de ecarhsan epi th paraklhsei

Which when they had read they rejoiced for the consolation.

ioudaV te kai silaV kai autoi profhtai onteV dia logou pollou parekalesan touV adelfouV kai epesthrixan

And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

poihsanteV de cronon apeluqhsan met eirhnhV apo twn adelfwn proV touV apostolouV

And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.

edoxen de tw sila epimeinai autou

Notwithstanding it pleased Silas to abide there still

pauloV de kai barnabaV dietribon en antioceia didaskonteV kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou

Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.

meta de tinaV hmeraV eipen pauloV proV barnaban epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV hmwn kata pasan polin en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin

And some days after Paul said unto Barnabas , Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do

barnabaV de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon

And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

pauloV de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaV kai mh sunelqonta autoiV eiV to ergon mh sumparalabein touton

But Paul thought not good to take him with them who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.

egeneto oun paroxusmoV wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiV kupron

And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other : and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;

pauloV de epilexamenoV silan exhlqen paradoqeiV th cariti tou qeou upo twn adelfwn

And Paul chose Silas, and departed being recommended by the brethren unto the grace of God.

dihrceto de thn surian kai kilikian episthrizwn taV ekklhsiaV

And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.

Acts 16

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com