Acts 13

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 14

egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouV eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwV wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoV

And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed

oi de apeiqounteV ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan taV yucaV twn eqnwn kata twn adelfwn

But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.

ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti tw logw thV caritoV autou kai didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn

Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

escisqh de to plhqoV thV polewV kai oi men hsan sun toiV ioudaioiV oi de sun toiV apostoloiV

But the multitude of the city was divided and part held with the Jews, and part with the apostles.

wV de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toiV arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouV

And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully and to stone them,

sunidonteV katefugon eiV taV poleiV thV lukaoniaV lustran kai derbhn kai thn pericwron

They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

kakei hsan euaggelizomenoi

And there they preached the gospel

kai tiV anhr en lustroiV adunatoV toiV posin ekaqhto cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn oV oudepote peripepathkei

And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked

outoV hkouen tou paulou lalountoV oV atenisaV autw kai idwn oti pistin ecei tou swqhnai

The same heard Paul speak who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed

eipen megalh th fwnh anasthqi epi touV podaV sou orqoV kai hlleto kai periepatei

Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked

oi de ocloi idonteV o epoihsen o pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV

And when the people saw what Paul had done they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autoV hn o hgoumenoV tou logou

And they called Barnabas , Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

o de iereuV tou dioV tou ontoV pro thV polewV autwn taurouV kai stemmata epi touV pulwnaV enegkaV sun toiV ocloiV hqelen quein

Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

akousanteV de oi apostoloi barnabaV kai pauloV diarrhxanteV ta imatia autwn eisephdhsan eiV ton oclon krazonteV

Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out

kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

And saying Sirs, why do ye these things ? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein :

oV en taiV parwchmenaiV geneaiV eiasen panta ta eqnh poreuesqai taiV odoiV autwn

Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

kai toi ge ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen hmin uetouV didouV kai kairouV karpoforouV empiplwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV hmwn

Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

kai tauta legonteV moliV katepausan touV oclouV tou mh quein autoiV

And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.

ephlqon de apo antioceiaV kai ikoniou ioudaioi kai peisanteV touV oclouV kai liqasanteV ton paulon esuron exw thV polewV nomisanteV auton teqnanai

And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead

kuklwsantwn de auton twn maqhtwn anastaV eishlqen eiV thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eiV derbhn

Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusanteV ikanouV upestreyan eiV thn lustran kai ikonion kai antioceian

And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch,

episthrizonteV taV yucaV twn maqhtwn parakalounteV emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmaV eiselqein eiV thn basileian tou qeou

Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

ceirotonhsanteV de autoiV presbuterouV kat ekklhsian proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autouV tw kuriw eiV on pepisteukeisan

And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed

kai dielqonteV thn pisidian hlqon eiV pamfulian

And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

kai lalhsanteV en pergh ton logon katebhsan eiV attaleian

And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

kakeiqen apepleusan eiV antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eiV to ergon o eplhrwsan

And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled

paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV

And when they were come and had gathered the church together they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.

dietribon de ekei cronon ouk oligon sun toiV maqhtaiV

And there they abode long time with the disciples.

Acts 15

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com