Acts 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 11

hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi onteV kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou

And the apostles and brethren that were in Judaea heard that the Gentiles had also received the word of God.

kai ote anebh petroV eiV ierosoluma diekrinonto proV auton oi ek peritomhV

And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,

legonteV oti proV andraV akrobustian econtaV eishlqeV kai sunefageV autoiV

Saying Thou wentest in to men uncircumcised and didst eat with them.

arxamenoV de o petroV exetiqeto autoiV kaqexhV legwn

But Peter rehearsed the matter from the beginning and expounded it by order unto them, saying

egw hmhn en polei iopph proseucomenoV kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acriV emou

I was in the city of Joppa praying and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

eiV hn atenisaV katenooun kai eidon ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

Upon the which when I had fastened mine eyes I considered and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.

hkousa de fwnhV legoushV moi anastaV petre quson kai fage

And I heard a voice saying unto me, Arise Peter; slay and eat

eipon de mhdamwV kurie oti pan koinon h akaqarton oudepote eishlqen eiV to stoma mou

But I said Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth.

apekriqh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed that call not thou common

touto de egeneto epi triV kai palin anespasqh apanta eiV ton ouranon

And this was done three times: and all were drawn up again into heaven.

kai idou exauthV treiV andreV epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiaV proV me

And, behold immediately there were three men already come unto the house where I was sent from Caesarea unto me.

eipen de moi to pneuma sunelqein autoiV mhden diakrinomenon hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen eiV ton oikon tou androV

And the Spirit bade me go with them, nothing doubting Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:

aphggeilen te hmin pwV eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon eiV iopphn andraV kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron

And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter;

oV lalhsei rhmata proV se en oiV swqhsh su kai paV o oikoV sou

Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved

en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouV wsper kai ef hmaV en arch

And as I began to speak the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.

emnhsqhn de tou rhmatoV kuriou wV elegen iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw

Then remembered I the word of the Lord, how that he said John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost.

ei oun thn ishn dwrean edwken autoiV o qeoV wV kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw de tiV hmhn dunatoV kwlusai ton qeon

Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ ; what was I, that I could withstand God ?

akousanteV de tauta hsucasan kai edoxazon ton qeon legonteV arage kai toiV eqnesin o qeoV thn metanoian edwken eiV zwhn

When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.

oi men oun diasparenteV apo thV qliyewV thV genomenhV epi stefanw dihlqon ewV foinikhV kai kuprou kai antioceiaV mhdeni lalounteV ton logon ei mh monon ioudaioiV

Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.

hsan de tineV ex autwn andreV kuprioi kai kurhnaioi oitineV eiselqonteV eiV antioceian elaloun proV touV ellhnistaV euaggelizomenoi ton kurion ihsoun

And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus.

kai hn ceir kuriou met autwn poluV te ariqmoV pisteusaV epestreyen epi ton kurion

And the hand of the Lord was with them: and a great number believed and turned unto the Lord.

hkousqh de o logoV eiV ta wta thV ekklhsiaV thV en ierosolumoiV peri autwn kai exapesteilan barnaban dielqein ewV antioceiaV

Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.

oV paragenomenoV kai idwn thn carin tou qeou ecarh kai parekalei pantaV th proqesei thV kardiaV prosmenein tw kuriw

Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.

oti hn anhr agaqoV kai plhrhV pneumatoV agiou kai pistewV kai proseteqh ocloV ikanoV tw kuriw

For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.

exhlqen de eiV tarson o barnabaV anazhthsai saulon

Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul:

kai eurwn auton hgagen auton eiV antioceian egeneto de autouV eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwton en antioceia touV maqhtaV cristianouV

And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

en tautaiV de taiV hmeraiV kathlqon apo ierosolumwn profhtai eiV antioceian

And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.

anastaV de eiV ex autwn onomati agaboV eshmanen dia tou pneumatoV limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn ostiV kai egeneto epi klaudiou kaisaroV

And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.

twn de maqhtwn kaqwV huporeito tiV wrisan ekastoV autwn eiV diakonian pemyai toiV katoikousin en th ioudaia adelfoiV

Then the disciples, every man according to his ability , determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:

o kai epoihsan aposteilanteV proV touV presbuterouV dia ceiroV barnaba kai saulou

Which also they did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

Acts 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com