Acts 9

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 10

anhr de tiV hn en kaisareia onomati kornhlioV ekatontarchV ek speirhV thV kaloumenhV italikhV

There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,

eusebhV kai foboumenoV ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn te elehmosunaV pollaV tw law kai deomenoV tou qeou diapantoV

A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.

eiden en oramati fanerwV wsei wran ennathn thV hmeraV aggelon tou qeou eiselqonta proV auton kai eiponta autw kornhlie

He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.

o de atenisaV autw kai emfoboV genomenoV eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eiV mnhmosunon enwpion tou qeou

And when he looked on him, he was afraid, and said What is it Lord ? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.

kai nun pemyon eiV iopphn andraV kai metapemyai simwna oV epikaleitai petroV

And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:

outoV xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan outoV lalhsei soi ti se dei poiein

He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do

wV de aphlqen o aggeloV o lalwn tw kornhliw fwnhsaV duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw

And when the angel which spake unto Cornelius was departed he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually

kai exhghsamenoV autoiV apanta apesteilen autouV eiV thn iopphn

And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.

th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petroV epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn

On the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:

egeneto de prospeinoV kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasiV

And he became very hungry, and would have eaten but while they made ready he fell into a trance,

kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV dedemenon kai kaqiemenon epi thV ghV

And saw heaven opened and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

en w uphrcen panta ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.

kai egeneto fwnh proV auton anastaV petre quson kai fage

And there came a voice to him, Rise Peter; kill and eat

o de petroV eipen mhdamwV kurie oti oudepote efagon pan koinon h akaqarton

But Peter said Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.

kai fwnh palin ek deuterou proV auton a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed that call not thou common

touto de egeneto epi triV kai palin anelhfqh to skeuoV eiV ton ouranon

This was done thrice : and the vessel was received up again into heaven.

wV de en eautw dihporei o petroV ti an eih to orama o eiden kai idou oi andreV oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsanteV thn oikian simwnoV epesthsan epi ton pulwna

Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean behold , the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate,

kai fwnhsanteV epunqanonto ei simwn o epikaloumenoV petroV enqade xenizetai

And called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.

tou de petrou enqumoumenou peri tou oramatoV eipen autw to pneuma idou andreV treiV zhtousin se

While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold three men seek thee.

alla anastaV katabhqi kai poreuou sun autoiV mhden diakrinomenoV dioti egw apestalka autouV

Arise therefore, and get thee down and go with them, doubting nothing: for I have sent them.

katabaV de petroV proV touV andraV touV apestalmenouV apo tou kornhliou proV auton eipen idou egw eimi on zhteite tiV h aitia di hn pareste

Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said Behold I am he whom ye seek what is the cause wherefore ye are come

oi de eipon kornhlioV ekatontarchV anhr dikaioV kai foboumenoV ton qeon marturoumenoV te upo olou tou eqnouV twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eiV ton oikon autou kai akousai rhmata para sou

And they said Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.

eiskalesamenoV oun autouV exenisen th de epaurion o petroV exhlqen sun autoiV kai tineV twn adelfwn twn apo thV iopphV sunhlqon autw

Then called he them in and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.

kai th epaurion eishlqon eiV thn kaisareian o de kornhlioV hn prosdokwn autouV sugkalesamenoV touV suggeneiV autou kai touV anagkaiouV filouV

And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for them and had called together his kinsmen and near friends.

wV de egeneto eiselqein ton petron sunanthsaV autw o kornhlioV peswn epi touV podaV prosekunhsen

And as Peter was coming in Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.

o de petroV auton hgeiren legwn anasthqi kagw autoV anqrwpoV eimi

But Peter took him up saying Stand up I myself also am a man.

kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotaV pollouV

And as he talked with him, he went in and found many that were come together

efh te proV autouV umeiV epistasqe wV aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kai emoi o qeoV edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon

And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.

dio kai anantirrhtwV hlqon metapemfqeiV punqanomai oun tini logw metepemyasqe me

Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for I ask therefore for what intent ye have sent for me ?

kai o kornhlioV efh apo tetarthV hmeraV mecri tauthV thV wraV hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseucomenoV en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra

And Cornelius said Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold a man stood before me in bright clothing,

kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou

And said Cornelius, thy prayer is heard and thine alms are had in remembrance in the sight of God.

pemyon oun eiV iopphn kai metakalesai simwna oV epikaleitai petroV outoV xenizetai en oikia simwnoV bursewV para qalassan oV paragenomenoV lalhsei soi

Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh shall speak unto thee.

exauthV oun epemya proV se su te kalwV epoihsaV paragenomenoV nun oun panteV hmeiV enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou

Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.

anoixaV de petroV to stoma eipen ep alhqeiaV katalambanomai oti ouk estin proswpolhpthV o qeoV

Then Peter opened his mouth, and said Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:

all en panti eqnei o foboumenoV auton kai ergazomenoV dikaiosunhn dektoV autw estin

But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

ton logon on apesteilen toiV uioiV israhl euaggelizomenoV eirhnhn dia ihsou cristou outoV estin pantwn kurioV

The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ : is Lord of all:)

umeiV oidate to genomenon rhma kaq olhV thV ioudaiaV arxamenon apo thV galilaiaV meta to baptisma o ekhruxen iwannhV

That word, I say, ye know which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached

ihsoun ton apo nazaret wV ecrisen auton o qeoV pneumati agiw kai dunamei oV dihlqen euergetwn kai iwmenoV pantaV touV katadunasteuomenouV upo tou diabolou oti o qeoV hn met autou

How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.

kai hmeiV esmen martureV pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasanteV epi xulou

And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:

touton o qeoV hgeiren th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai

Him God raised up the third day, and shewed him openly

ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn

Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.

kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti autoV estin o wrismenoV upo tou qeou krithV zwntwn kai nekrwn

And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.

toutw panteV oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatoV autou panta ton pisteuonta eiV auton

To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.

eti lalountoV tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantaV touV akouontaV ton logon

While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.

kai exesthsan oi ek peritomhV pistoi osoi sunhlqon tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou agiou pneumatoV ekkecutai

And they of the circumcision which believed were astonished as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.

hkouon gar autwn lalountwn glwssaiV kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh o petroV

For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,

mhti to udwr kwlusai dunatai tiV tou mh baptisqhnai toutouV oitineV to pneuma to agion elabon kaqwV kai hmeiV

Can any man forbid water, that these should not be baptized which have received the Holy Ghost as well as we ?

prosetaxen te autouV baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmeraV tinaV

And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.

Acts 11

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com