John 21

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 1

ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato o ihsouV poiein te kai didaskein

The former treatise have I made O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach

acri hV hmeraV enteilamenoV toiV apostoloiV dia pneumatoV agiou ouV exelexato anelhfqh

Until the day in which he was taken up after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen

oiV kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloiV tekmhrioiV di hmerwn tessarakonta optanomenoV autoiV kai legwn ta peri thV basileiaV tou qeou

To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:

kai sunalizomenoV parhggeilen autoiV apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroV hn hkousate mou

And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.

oti iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta pollaV tautaV hmeraV

For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.

oi men oun sunelqonteV ephrwtwn auton legonteV kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneiV thn basileian tw israhl

When they therefore were come together they asked of him, saying Lord , wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel ?

eipen de proV autouV ouc umwn estin gnwnai cronouV h kairouV ouV o pathr eqeto en th idia exousia

And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.

alla lhyesqe dunamin epelqontoV tou agiou pneumatoV ef umaV kai esesqe moi martureV en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewV escatou thV ghV

But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn

And when he had spoken these things, while they beheld he was taken up and a cloud received him out of their sight.

kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh

And while they looked stedfastly toward heaven as he went up behold two men stood by them in white apparel;

oi kai eipon andreV galilaioi ti esthkate embleponteV eiV ton ouranon outoV o ihsouV o analhfqeiV af umwn eiV ton ouranon outwV eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eiV ton ouranon

Which also said Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven ? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

tote upestreyan eiV ierousalhm apo orouV tou kaloumenou elaiwnoV o estin egguV ierousalhm sabbatou econ odon

Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey .

kai ote eishlqon anebhsan eiV to uperwon ou hsan katamenonteV o te petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV filippoV kai qwmaV barqolomaioV kai matqaioV iakwboV alfaiou kai simwn o zhlwthV kai ioudaV iakwbou

And when they were come in they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

outoi panteV hsan proskarterounteV omoqumadon th proseuch kai th dehsei sun gunaixin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toiV adelfoiV autou

These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

kai en taiV hmeraiV tautaiV anastaV petroV en mesw twn maqhtwn eipen hn te ocloV onomatwn epi to auto wV ekaton eikosin

And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said number of names together were about an hundred and twenty,)

andreV adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoV dabid peri iouda tou genomenou odhgou toiV sullabousin ton ihsoun

Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

oti kathriqmhmenoV hn sun hmin kai elacen ton klhron thV diakoniaV tauthV

For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

outoV men oun ekthsato cwrion ek tou misqou thV adikiaV kai prhnhV genomenoV elakhsen mesoV kai execuqh panta ta splagcna autou

Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out

kai gnwston egeneto pasin toiV katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama toutestin cwrion aimatoV

And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say The field of blood.

gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epauliV autou erhmoV kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eteroV

For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein : and his bishoprick let another take

dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlqen kai exhlqen ef hmaV o kurioV ihsouV

Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

arxamenoV apo tou baptismatoV iwannou ewV thV hmeraV hV anelhfqh af hmwn martura thV anastasewV autou genesqai sun hmin ena toutwn

Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oV epeklhqh ioustoV kai matqian

And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw

And they prayed and said Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen

labein ton klhron thV diakoniaV tauthV kai apostolhV ex hV parebh ioudaV poreuqhnai eiV ton topon ton idion

That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell that he might go to his own place.

kai edwkan klhrouV autwn kai epesen o klhroV epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

Acts 2

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com