John 17

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 18

tauta eipwn o ihsouV exhlqen sun toiV maqhtaiV autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpoV eiV on eishlqen autoV kai oi maqhtai autou

When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered and his disciples.

hdei de kai ioudaV o paradidouV auton ton topon oti pollakiV sunhcqh o ihsouV ekei meta twn maqhtwn autou

And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.

o oun ioudaV labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretaV ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.

ihsouV oun eidwV panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autoiV tina zhteite

Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye

apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoiV o ihsouV egw eimi eisthkei de kai ioudaV o paradidouV auton met autwn

They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.

wV oun eipen autoiV oti egw eimi aphlqon eiV ta opisw kai epeson camai

As soon then as he had said unto them , I am he, they went backward , and fell to the ground.

palin oun autouV ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion

Then asked he them again, Whom seek ye And they said Jesus of Nazareth.

apekriqh o ihsouV eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouV upagein

Jesus answered I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way

ina plhrwqh o logoV on eipen oti ouV dedwkaV moi ouk apwlesa ex autwn oudena

That the saying might be fulfilled which he spake Of them which thou gavest me have I lost none.

simwn oun petroV ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierewV doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcoV

Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear . The servant's name was Malchus.

eipen oun o ihsouV tw petrw bale thn macairan sou eiV thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto

Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it ?

h oun speira kai o ciliarcoV kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton

Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,

kai aphgagon auton proV annan prwton hn gar penqeroV tou kaiafa oV hn arciereuV tou eniautou ekeinou

And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.

hn de kaiafaV o sumbouleusaV toiV ioudaioiV oti sumferei ena anqrwpon apolesqai uper tou laou

Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.

hkolouqei de tw ihsou simwn petroV kai o alloV maqhthV o de maqhthV ekeinoV hn gnwstoV tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eiV thn aulhn tou arcierewV

And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple : that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.

o de petroV eisthkei proV th qura exw exhlqen oun o maqhthV o alloV oV hn gnwstoV tw arcierei kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron

But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.

legei oun h paidiskh h qurwroV tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinoV ouk eimi

Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples ? He saith I am not.

eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkoteV oti yucoV hn kai eqermainonto hn de met autwn o petroV estwV kai qermainomenoV

And the servants and officers stood there who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves and Peter stood with them, and warmed himself

o oun arciereuV hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thV didachV autou

The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.

apekriqh autw o ihsouV egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden

Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort and in secret have I said nothing.

ti me eperwtaV eperwthson touV akhkootaV ti elalhsa autoiV ide outoi oidasin a eipon egw

Why askest thou me ? ask them which heard me what I have said unto them: behold, they know what I said

tauta de autou eipontoV eiV twn uphretwn paresthkwV edwken rapisma tw ihsou eipwn outwV apokrinh tw arcierei

And when he had thus spoken one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand , saying Answerest thou the high priest so ?

apekriqh autw o ihsouV ei kakwV elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwV ti me dereiV

Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me ?

apesteilen auton o annaV dedemenon proV kaiafan ton arcierea

Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

hn de simwn petroV estwV kai qermainomenoV eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinoV kai eipen ouk eimi

And Simon Peter stood and warmed himself They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples ? He denied it, and said I am not.

legei eiV ek twn doulwn tou arcierewV suggenhV wn ou apekoyen petroV to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou

One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off saith Did not I see thee in the garden with him ?

palin oun hrnhsato o petroV kai euqewV alektwr efwnhsen

Peter then denied again: and immediately the cock crew

agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eiV to praitwrion hn de prwia kai autoi ouk eishlqon eiV to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsin to pasca

Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled but that they might eat the passover.

exhlqen oun o pilatoV proV autouV kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou

Pilate then went out unto them, and said What accusation bring ye against this man ?

apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outoV kakopoioV ouk an soi paredwkamen auton

They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.

eipen oun autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena

Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death

ina o logoV tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

That the saying of Jesus might be fulfilled which he spake signifying what death he should die

eishlqen oun eiV to praitwrion palin o pilatoV kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuV twn ioudaiwn

Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews ?

apekriqh autw o ihsouV af eautou su touto legeiV h alloi soi eipon peri emou

Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me ?

apekriqh o pilatoV mhti egw ioudaioV eimi to eqnoV to son kai oi arciereiV paredwkan se emoi ti epoihsaV

Pilate answered Am I a Jew ? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done

apekriqh o ihsouV h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw toiV ioudaioiV nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen

Jesus answered My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

eipen oun autw o pilatoV oukoun basileuV ei su apekriqh o ihsouV su legeiV oti basileuV eimi egw egw eiV touto gegennhmai kai eiV touto elhluqa eiV ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paV o wn ek thV alhqeiaV akouei mou thV fwnhV

Pilate therefore said unto him, Art thou a king then ? Jesus answered Thou sayest that I am a king. To this end was I born and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

legei autw o pilatoV ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen proV touV ioudaiouV kai legei autoiV egw oudemian aitian euriskw en autw

Pilate saith unto him, What is truth ? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.

estin de sunhqeia umin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn

But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews ?

ekraugasan oun palin panteV legonteV mh touton alla ton barabban hn de o barabbaV lhsthV

Then cried they all again, saying Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

John 19

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com