John 16

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 17

tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said Father, the hour is come glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent

egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do

kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was

efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkaV moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkaV kai ton logon sou tethrhkasin

I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were and thou gavest them me; and they have kept thy word.

nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

oti ta rhmata a dedwkaV moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.

ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept and none of them is lost but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled

nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoiV

And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.

ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

They are not of the world, even as I am not of the world.

agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.

kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiV eme

Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.

pater ouV dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkaV moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

John 18

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com