John 15

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 16

tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended

aposunagwgouV poihsousin umaV all ercetai wra ina paV o apokteinaV umaV doxh latreian prosferein tw qew

They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service.

kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.

alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archV ouk eipon oti meq umwn hmhn

But these things have I told you, that when the time shall come ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.

nun de upagw proV ton pemyanta me kai oudeiV ex umwn erwta me pou upageiV

But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou

all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian

But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.

all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoV ouk eleusetai proV umaV ean de poreuqw pemyw auton proV umaV

Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away for if I go not away the Comforter will not come unto you; but if I depart I will send him unto you.

kai elqwn ekeinoV elegxei ton kosmon peri amartiaV kai peri dikaiosunhV kai peri krisewV

And when he is come he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:

peri amartiaV men oti ou pisteuousin eiV eme

Of sin , because they believe not on me;

peri dikaiosunhV de oti proV ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me

Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;

peri de krisewV oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai

Of judgment, because the prince of this world is judged

eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti

I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

otan de elqh ekeinoV to pneuma thV alhqeiaV odhghsei umaV eiV pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin

Howbeit when he, the Spirit of truth, is come he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will shew you things to come

ekeinoV eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.

panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

All things that the Father hath are mine: therefore said I that he shall take of mine, and shall shew it unto you.

mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw proV ton patera

A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.

eipon oun ek twn maqhtwn autou proV allhlouV ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proV ton patera

Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father ?

elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei

They said therefore, What is this that he saith A little while ? we cannot tell what he saith

egnw oun o ihsouV oti hqelon auton erwtan kai eipen autoiV peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me ?

amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeiV o de kosmoV carhsetai umeiV de luphqhsesqe all h luph umwn eiV caran genhsetai

Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament but the world shall rejoice and ye shall be sorrowful but your sorrow shall be turned into joy.

h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra authV otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thV qliyewV dia thn caran oti egennhqh anqrwpoV eiV ton kosmon

A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.

kai umeiV oun luphn men nun ecete palin de oyomai umaV kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeiV airei af umwn

And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice and your joy no man taketh from you.

kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin

And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you , Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.

ewV arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh

Hitherto have ye asked nothing in my name: ask and ye shall receive that your joy may be full

tauta en paroimiaiV lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiV lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroV anaggelw umin

These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.

en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn

At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:

autoV gar o pathr filei umaV oti umeiV eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou exhlqon

For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

exhlqon para tou patroV kai elhluqa eiV ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proV ton patera

I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.

legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleiV kai paroimian oudemian legeiV

His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.

nun oidamen oti oidaV panta kai ou creian eceiV ina tiV se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqeV

Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.

apekriqh autoiV o ihsouV arti pisteuete

Jesus answered them, Do ye now believe

idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin

Behold the hour cometh yea, is now come that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer I have overcome the world.

John 17

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com