John 14

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 15

egw eimi h ampeloV h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoV estin

I am the true vine, and my Father is the husbandman.

pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh

Every branch in me that beareth not fruit he taketh away and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

hdh umeiV kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin

Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

meinate en emoi kagw en umin kaqwV to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwV oude umeiV ean mh en emoi meinhte

Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

egw eimi h ampeloV umeiV ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoV ferei karpon polun oti cwriV emou ou dunasqe poiein ouden

I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing .

ean mh tiV meinh en emoi eblhqh exw wV to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eiV pur ballousin kai kaietai

If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned

ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin

If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you.

en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai

Herein is my Father glorified that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

kaqwV hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umaV meinate en th agaph th emh

As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

ean taV entolaV mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwV egw taV entolaV tou patroV mou tethrhka kai menw autou en th agaph

If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.

tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh

These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full

auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV

This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

meizona tauthV agaphn oudeiV ecei ina tiV thn yuchn autou qh uper twn filwn autou

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

umeiV filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin

Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

ouketi umaV legw doulouV oti o douloV ouk oiden ti poiei autou o kurioV umaV de eirhka filouV oti panta a hkousa para tou patroV mou egnwrisa umin

Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.

ouc umeiV me exelexasqe all egw exelexamhn umaV kai eqhka umaV ina umeiV upaghte kai karpon ferhte kai o karpoV umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin

Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

tauta entellomai umin ina agapate allhlouV

These things I command you, that ye love one another.

ei o kosmoV umaV misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken

If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.

ei ek tou kosmou hte o kosmoV an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umaV ek tou kosmou dia touto misei umaV o kosmoV

If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.

mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umaV diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin

Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.

ei mh hlqon kai elalhsa autoiV amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousin peri thV amartiaV autwn

If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.

o eme miswn kai ton patera mou misei

He that hateth me hateth my Father also.

ei ta erga mh epoihsa en autoiV a oudeiV alloV pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou

If I had not done among them the works which none other man did they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.

all ina plhrwqh o logoV o gegrammenoV en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean

But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law , They hated me without a cause.

otan de elqh o paraklhtoV on egw pemyw umin para tou patroV to pneuma thV alhqeiaV o para tou patroV ekporeuetai ekeinoV marturhsei peri emou

But when the Comforter is come whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:

kai umeiV de martureite oti ap archV met emou este

And ye also shall bear witness because ye have been with me from the beginning.

John 16

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com