John 13

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 14

mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eiV ton qeon kai eiV eme pisteuete

Let not your heart be troubled ye believe in God, believe also in me.

en th oikia tou patroV mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin

In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umaV proV emauton ina opou eimi egw kai umeiV hte

And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am there ye may be also.

kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate

And whither I go ye know and the way ye know

legei autw qwmaV kurie ouk oidamen pou upageiV kai pwV dunameqa thn odon eidenai

Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest and how can we know the way ?

legei autw o ihsouV egw eimi h odoV kai h alhqeia kai h zwh oudeiV ercetai proV ton patera ei mh di emou

Jesus saith unto him, I am the way , the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton

If ye had known me , ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

legei autw filippoV kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin

Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.

legei autw o ihsouV tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaV me filippe o ewrakwV eme ewraken ton patera kai pwV su legeiV deixon hmin ton patera

Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip ? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father ?

ou pisteueiV oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autoV poiei ta erga

Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me ? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi

Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.

amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ta erga a egw poiw kakeinoV poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proV ton patera mou poreuomai

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do because I go unto my Father.

kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw

And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do that the Father may be glorified in the Son.

ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw

If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

ean agapate me taV entolaV taV emaV thrhsate

If ye love me, keep my commandments.

kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eiV ton aiwna

And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

to pneuma thV alhqeiaV o o kosmoV ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeiV de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai

Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

ouk afhsw umaV orfanouV ercomai proV umaV

I will not leave you comfortless: I will come to you.

eti mikron kai o kosmoV me ouk eti qewrei umeiV de qewreite me oti egw zw kai umeiV zhsesqe

Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live ye shall live also.

en ekeinh th hmera gnwsesqe umeiV oti egw en tw patri mou kai umeiV en emoi kagw en umin

At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.

o ecwn taV entolaV mou kai thrwn autaV ekeinoV estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroV mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.

legei autw ioudaV ouc o iskariwthV kurie ti gegonen oti hmin melleiV emfanizein seauton kai ouci tw kosmw

Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world ?

apekriqh o ihsouV kai eipen autw ean tiV agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proV auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen

Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

o mh agapwn me touV logouV mou ou threi kai o logoV on akouete ouk estin emoV alla tou pemyantoV me patroV

He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.

tauta lelalhka umin par umin menwn

These things have I spoken unto you, being yet present with you.

o de paraklhtoV to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoV umaV didaxei panta kai upomnhsei umaV panta a eipon umin

But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you.

eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwV o kosmoV didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw

Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled neither let it be afraid

hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai proV umaV ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai proV ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin

Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye loved me , ye would rejoice because I said I go unto the Father: for my Father is greater than I.

kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte

And now I have told you before it come to pass that, when it is come to pass ye might believe

ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden

Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh and hath nothing in me.

all ina gnw o kosmoV oti agapw ton patera kai kaqwV eneteilato moi o pathr outwV poiw egeiresqe agwmen enteuqen

But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment even so I do Arise let us go hence.

John 15

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com