John 12

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 13

pro de thV eorthV tou pasca eidwV o ihsouV oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proV ton patera agaphsaV touV idiouV touV en tw kosmw eiV teloV hgaphsen autouV

Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.

kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotoV eiV thn kardian iouda simwnoV iskariwtou ina auton paradw

And supper being ended the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;

eidwV o ihsouV oti panta dedwken autw o pathr eiV taV ceiraV kai oti apo qeou exhlqen kai proV ton qeon upagei

Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;

egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.

eita ballei udwr eiV ton nipthra kai hrxato niptein touV podaV twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoV

After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded

ercetai oun proV simwna petron kai legei autw ekeinoV kurie su mou nipteiV touV podaV

Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet ?

apekriqh ihsouV kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaV arti gnwsh de meta tauta

Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter .

legei autw petroV ou mh niyhV touV podaV mou eiV ton aiwna apekriqh autw o ihsouV ean mh niyw se ouk eceiV meroV met emou

Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.

legei autw simwn petroV kurie mh touV podaV mou monon alla kai taV ceiraV kai thn kefalhn

Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.

legei autw o ihsouV o leloumenoV ou creian ecei h touV podaV niyasqai all estin kaqaroV oloV kai umeiV kaqaroi este all ouci panteV

Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.

hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci panteV kaqaroi este

For he knew who should betray him; therefore said he Ye are not all clean.

ote oun eniyen touV podaV autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoiV ginwskete ti pepoihka umin

So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you ?

umeiV fwneite me o didaskaloV kai o kurioV kai kalwV legete eimi gar

Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am

ei oun egw eniya umwn touV podaV o kurioV kai o didaskaloV kai umeiV ofeilete allhlwn niptein touV podaV

If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.

upodeigma gar edwka umin ina kaqwV egw epoihsa umin kai umeiV poihte

For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.

amhn amhn legw umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou oude apostoloV meizwn tou pemyantoV auton

Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta

If ye know these things, happy are ye if ye do them.

ou peri pantwn umwn legw egw oida ouV exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou

I speak not of you all: I know whom I have chosen but that the scripture may be fulfilled He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.

ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi

Now I tell you before it come that, when it is come to pass ye may believe that I am he.

amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

tauta eipwn o ihsouV etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

When Jesus had thus said he was troubled in spirit, and testified and said Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.

eblepon oun eiV allhlouV oi maqhtai aporoumenoi peri tinoV legei

Then the disciples looked one on another , doubting of whom he spake

hn de anakeimenoV eiV twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouV

Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved

neuei oun toutw simwn petroV puqesqai tiV an eih peri ou legei

Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake

epipeswn de ekeinoV epi to sthqoV tou ihsou legei autw kurie tiV estin

He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it

apokrinetai o ihsouV ekeinoV estin w egw bayaV to ywmion epidwsw kai embayaV to ywmion didwsin iouda simwnoV iskariwth

Jesus answered He it is to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.

kai meta to ywmion tote eishlqen eiV ekeinon o satanaV legei oun autw o ihsouV o poieiV poihson tacion

And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest do quickly.

touto de oudeiV egnw twn anakeimenwn proV ti eipen autw

Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.

tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudaV oti legei autw o ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw

For some of them thought because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.

labwn oun to ywmion ekeinoV euqewV exhlqen hn de nux

He then having received the sop went immediately out and it was night.

ote exhlqen legei o ihsouV nun edoxasqh o uioV tou anqrwpou kai o qeoV edoxasqh en autw

Therefore, when he was gone out Jesus said Now is the Son of man glorified and God is glorified in him.

ei o qeoV edoxasqh en autw kai o qeoV doxasei auton en eautw kai euquV doxasei auton

If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.

teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwV eipon toiV ioudaioiV oti opou upagw egw umeiV ou dunasqe elqein kai umin legw arti

Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews , Whither I go ye cannot come so now I say to you.

entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV ina kai umeiV agapate allhlouV

A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

en toutw gnwsontai panteV oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhloiV

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another .

legei autw simwn petroV kurie pou upageiV apekriqh autw o ihsouV opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseiV moi

Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

legei autw o petroV kurie diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw

Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now ? I will lay down my life for thy sake.

apekriqh autw o ihsouV thn yuchn sou uper emou qhseiV amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewV ou aparnhsh me triV

Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake ? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow till thou hast denied me thrice.

John 14

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com